صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشرانوجرگه: جامعۀ جهانی در تعهدات شان با طالبان تجدید نظر کنند

مشرانوجرگه: جامعۀ جهانی در تعهدات شان با طالبان تجدید نظر کنند

مشرانوجرگه، ضمن تاکید بر پیش بُرد روند گفتگوهای صلح تا دست یافتن به نتیجۀ مطلوب، از جامعۀ جهانی خواست تا در تعهدات شان با طالبان تجدید نظر کنند؛ زیرا این گروه مخالف توافقنامۀ قطر، هنوزهم دست به خشونت می زنند.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه، در نشست امروز این جرگه، از تعهد شکنی طالبان انتقاد نموده از هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواست تا با حوصله مندی کامل به پیش بروند وگفتگوهای صلح را به نتایج مطلوب برسانند.
وى از جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا خواست تادر تعهدات شان با طالبان تجدید نظر کنند؛ زیرا این گروه خلاف توافقنامه قطر، هنوز هم دست به خشونت های کلان زده و روابط شانرا با گروه های دهشت افگن قطع نکرده اند.
وی افزود: «به اساس وعدۀ امریکا با طالبان، حکومت افغانستان از خود انعطاف نشان داده و زندانیان طالب را رها ساخت و اکنون باید این کشور بادرنظرداشت پیمان امنیتی موجود با کابل، در قبال مسایل جاری کشور بی تفاوت نماند یا دست به تصامیم پُشت پرده نزند؛ درغیرآن خیانت شان ثبت تاریخ و باورشان نزد جهانیان خدشه دار خواهدشد.»
شماری ازاعضای این جرگه نیز گفتند باوجودی که گفتگوهای صلح در دوحه جریان دارد، ولی جنگ درنقاط مختلف کشور ازسوی گروه طالبان به شدت شعله ور گردیده وتلفاتی به نظامیان وافراد ملکی وارد شده است، که تنها در رویداد  دیروز درآموزشگاه کوثردانش درشهرکابل، ده ها تن کشته و زخمی شدند.
آنان می گویند که طالبان هنوز هم با گروه های دهشت افگن دیگر، در ارتباط هستند و باید جامعه جهانی و به خصوص ایالات متحده امریکا در قبال گروه طالبان تجدید نظر نمایند.
رییس مشرانوجرگه، تلفات نیروهای امنیتی را در ولایت تخار پرسش برانگیز دانسته گفت که وزارت امور داخله در این زمینه تحقیقات لازم انجام داده و چگونگی واردشدن تلفات به این نیروها را بامردم شریک سازد.
وی همچنان حمله بر دانش آموزان مرکز آموزشی کوثردانش را خلاف همه ارزش های اسلامی و انسانی خوانده با ابراز تسلیت به نسبت این رویداد ناگوارگفت که دشمنان علم و دانش با ارتکاب چنین جنایت ضد بشری، بار دیگر خودرا شرمسار تاریخ ساختند.
اين درحاليست که در حملۀ انتحاری دیروز، بر مرکز آموزشی کوثر دانش که مسئوليت آنرا داعش برعهده گرفته است، ۲۴تن کشته شدند و ۵۷ تن دیگر جراحت برداشتند.