صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیگر: میلیاردها دالر کمک‌‌ها در افغانستان حیف‌ومیل شده‌است

سیگر: میلیاردها دالر کمک‌‌ها در افغانستان حیف‌ومیل شده‌است

سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارشی تازه از حیفو میل شدن میلیاردها دالر از کمکهای واشنگتن برای بازسازی افغانستان، خبر دادهاست.
به گفتۀ سیگر، در ۱۷ سال اخیر، ۱۹میلیارد دالر از این کمکها، ناپدید، ضایع، اختلاس و یا حیفو میل شدهاست.
در گزارش سیگر آمدهاست که بررسی بخشی از این کمکهای انجام شده بین ماههای جنوری سال ۲۰۱۸ و دسمبر سال ۲۰۱۹، نشان میدهد که در همین یک سال، سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر، ناپدید، ضایع، اختلاس و یا حیف و میل شدهاست.
این گزارش سیگر با بررسی ۱۱۱ گزارش نشرشده و ۵۵ تحقیق این نهاد، تهیه شدهاست.
بر بنیاد این گزارش، از آغاز سال مالی ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسمبر سال ۲۰۱۹، کانگرس ایالات متحده، ۱۳۴ میلیارد دالر را در بخش بازسازی افغانستان، هزینه کردهاست.
سیگر میگوید که ارزیابی مصارف در حدود ۶۳ میلیارد دالر این پول، نشان میدهد که از ماه می سال ۲۰۰۹ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۱۹، در حدود ۱۹ میلیارد دالر از کمکهای امریکا در افغانستان ناپدید، ضایع، اختلاس و حیف و میل شدهاست.
در گزارش سیگر آمدهاست که از مجموع پولهای کمکشده امریکا برای بازسازی افغانستان، هفت اعشاریه سه میلیارد دالر آن، برای پیکار با مواد مخدر هزینه شده بود؛ اما این مصارف، هیچ دست آوردی نداشتهاند.