صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون ریاست جمهوری شهروندان را تشویق به گرفتن تذکره الکترونیکی کرد

معاون ریاست جمهوری شهروندان را تشویق به گرفتن تذکره الکترونیکی کرد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری پروسه توزیع تذکره الکترونیک را یک گام بسیار مهم و ضروری عنوان کرد و از شهروندان کشور خواست که به زودترین فرصت، تذکره الکترونیکی را بگیرند.
آقای دانش روز سهشنبه 29 میزان در تجلیل از روز جهانی احصائیه/ آمار در کابل گفت که با مدیریت درست و تکمیل شدن این پروسه عملا یک سرشماری دقیقتر نیز در کشور به دست میآید.
او توزیع تذکره الکترونیکی را در سایر بخشهای مدیریتی کشور چون ایجاد تسهیلات عمومی، مصئونیت حقوقی، تأمین شفافیت در انتخابات و مبارزه با جرایم و شناسایی مجرمان یک ضرورت اساسی و مبرم عنوان کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین به مسئولان اداره ملی احصاییه و معلومات گفت که با مسایل هویتی شهروندان بادقت و بیطرفی کامل و غیرسیاسی برخورد  کنند و از هر نوع سهلانگاری که باعث سوءتفاهم شود، جدا اجتناب ورزند.
آقای دانش گفت که در قانون اساسی افغانستان در عین حالیکه هویت کلان ملی شهروندان حفظ شده، تلاش شده است که تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و هویتی تمام ساکنان این سرزمین به رسمیت شناخته شود و تحت حمایت قانون قرار بگیرد.
معاون دوم ریاست جمهوری در حالی شهروندان را تشویق به گرفتن تذکره الکترونیکی میکند که شماری از احزاب و گروههای سیاسی با روند توزیع تذکره مخالفت کردهاند.
در پی این مخالفتها، شماری از نمایندگان مجلس نیز با جمع کردن امضا، از حکومت خواسته بودند که روند توزیع تذکره را متوقف کند.
حکومت بعد از چند سال تنش توانست روند توزیع تذکره الکترونیکی را آغاز کند و اکنون نیز شعبههای توزیع تذکره الکترونیکی در سراسر کشور افتتاح شده است.
زبانهای رسمی ما، خارجی نیست
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست به روز ملی زبان ازبیکی نیز اشاره کرد و گفت که خوشبختانه زبانهای رسمی و رایج کشور ما گسترهی فراتر از افغانستان را شامل میشود که دلالت بر توانمندی و گستردگی این زبانها دارد.
آقای دانش در این نشست که رئیس اداره ملی احصاییه و معلومات حضور داشت، گفت: «این اشتباه است که نادانسته این زبانها را خارجی حساب کنیم به این دلیل که مردم سرزمینهای دیگر نیز به این زبانها تکلم میکنند.»
چندی پیش اداره ملی احصاییه و معلومات، زبان فارسی را در فهرست زبانهای خارجی قرار داده بود که با واکنش شدید شهروندان و شماری از نمایندگان مجلس مواجه شد.
نمایندگان مجلس و شهروندان، این اقدام اداره ملی احصاییه را تفرقهافکنی دانسته و گفته بودند که این چنین اقداماتی کشور را به سمت بحران سوق میدهد.
ناکامی در سرشماری نفوس، باعث بیاعتمادی شده
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، همچنین در این نشست ناکامی در سرشماری نفوس کشور را یک مشکل بزرگ ملی مطرح کرد که باعث بیاعتمادی، مشاجره و برخوردهای سیاسی شده است.
او گفت که «افغانستان از معدود کشورها یا تنها کشوری است که در قرن بیستویک نتوانسته -به هر دلیلی- نفوس خود را سرشماری کند و هنوز از شمار دقیق جمعیت خود بیاطلاع است و همواره در این مورد از تخمین یا حتی آمارهای مؤسسات غیردولتی یا خارجی کمک گرفته است.»
آقای دانش اضافه کرد که «امروز نداشتن سرشماری نفوس حتی ناکارآمدی حکومت، بیاعتمادی ملی و مشاجرات سیاسی را باعث شده است.»
او گفت: «اگر دادههای احصاییه ملی شفاف و دقیق نباشد باعث دامن زدن به اتهامات، شایعات و مشاجرات میشود که قطعا در پروسه ملتسازی تأثیر منفی میگذارد و این بیاعتمادی باعث کاهش مشارکت مردم در سیاستهای ملی میشود.»
معاون رئیس جمهوری همچنین تاکید کرد که اداره ملی احصائیه و معلومات باید کاملا مستقل و بیطرف باشد و در هیچ موضوعی تحت فشار سیاسی نباید قرار بگیرد.
وی گفت: «حکومت و دولت نیز نباید از آمار واقعی هراس داشته باشد بلکه آمار واقعی باعث دقت بیشتر میشود و مسئولان را به پاسخگویی و تحرک بیشتر وادار میکند.»
معاون ریاست جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود، با بیان اینکه نتایج دادهها و تحلیلهای معلوماتی اداره ملی احصاییه و معلومات باید در راستای پالیسیها و برنامههای ملی کاربردی شود، بر کامل بودن و دقیق بودن احصاییه و معلومات در کشور تأکید کرد.
جاوید رسولی رئیس عمومی اداره ملی احصاییه و معلومات نیز در این نشست گفت که روند احصائیه به صورت مسلکی و بیطرفانه به پیش برده خواهد شد.
آقای رسولی افزود، ما به زودی شاهد ایجاد یک سیستم معلوماتی در مورد شهروندان کشور خواهیم بود که تمام مشخصات هویتی افراد به تفکیک و روشن در این سیستم درج خواهد شد.
رئیس عمومی اداره ملی احصاییه اضافه کرد که اصلاحات در این اداره بر اساس رهنمودهای بخش احصائیه سازمان ملل متحد تنظیم شده است.
او با تأکید بر آنکه اکنون اصلاحات بنیادی در اداره ملی احصائیه و معلومات به وجود آمده است افزود: ساختار تشکیلاتی و اهداف این اداره مطابق دیدگاه جهانی احصاییه تنظیم شده است.
همچنین در این نشست حسیب الله موحد معاون اداره ملی احصائیه و معلومات و محمد نبی سروش معین مسلکی وزارت اقتصاد نیز صحبت کردند و بر اهمیت و ضرورت وجود احصائیه دقیق در پالیسی های ملی و برنامهریزی برای آیندهی بهتر تأکید کردند.
محمد نبی سروش، معین مسلکی وزارت اقتصاد در این نشست، نشر منظم ارقام و متغییرها را برای تصمیم گیری اقتصادی در سطوح مختلف حایز اهمیت دانست و افزود: جهان امروز وابسته به تکنالوژی معلوماتی است و افغانستان نیز به آن نیاز دارد.
او اداره احصائیه و معلومات را به عنوان یگانه مرجع رسمی احصائیه در کشور دانست و گفت: وزارت اقتصاد به گونه مستمر از ارقام و احصاییههای این اداره استفاده میکند و به آن ادامه میدهد.