صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل از حفظ جایگاه زنان در نظام عدلی و قضایی پس از صلح حمایت می‌کند

سازمان ملل از حفظ جایگاه زنان  در نظام عدلی و قضایی پس از صلح حمایت می‌کند

وزارت عدلیه کشور میگوید که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحده در افغانستان (یوناما) بر حفظ جایگاه زنان در نظام عدلی و قضایی کشور پس از صلح حمایت میکند.
رومانا، رئیس بخش حاکمیت قانون دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با زکیه عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه دیدار و گفتگو کرد.
خانم عادلی، معین امور اجتماعی وزارت عدلیه در این نشست درباره دسترسی شهروندان به عدالت صحبت کرد و  گفت که در سالهای اخیر با ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، اقدامات مثبتی در راستای دسترسی به عدالت صورت گرفته است.
وزارت عدلیه با نشر خبرنامهای نوشته: او در عین حال تاکید کرد که این اقدامات بسنده نیست و باید با هماهنگیهای بیشتر و تقویت میکانیزمهای نظارتی، امکان دسترسی تمام شهروندان به عدالت به شکل مؤثر آن فراهم شود.
در این نشست همچنین درباره پروسه صلح، آینده نظام عدلی و قضایی افغانستان و جایگاه زنان پس از صلح با طالبان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رییس بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما نیز در خصوص ادامه حمایتهای سازمان ملل از پروسه صلح افغانستان و حفظ جایگاه و حقوق زنان به ویژه در نظام عدلی و قضایی، تعهد سپرد.
او گفت که این سازمان با تمام توان از دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان، به خصوص دستاوردها در عرصه حقوق زنان در پروسه صلح، دفاع خواهد کرد.
حدود یک ماه است که هیات گفتگو کننده دولت افغانستان به دوحه قطر رفته و یک گروه تماس برای آغاز گفتگوها تشکیل شده، اما تاکنون اقدام محسوسی انجام نشده است.  در این مدت فعالان حقوق زن همواره از اینکه با ادغام طالبان، حقوق زنان پایمال شود، ابراز نگرانی میکنند و از حکومت و نهادهای بینالمللی میخواهند که با ضمانتهای اجرایی با گروه طالبان گفتگو کنند.