صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امرالله صالح: پوشش استخباراتی کوچه‌ به کوچه در کابل آغاز شده است

امرالله صالح: پوشش استخباراتی کوچه‌ به کوچه در کابل آغاز شده است

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مدیریت امنیت کابل را بر عهده دارد، اعلام کرد که پوشش استخباراتی کوچه به کوچه آغاز شده است.
صالح روز دوشنبه، بیستوهشتم میزان، دومین فیصله خود برای تأمین امنیت در شهر کابل را همهگانی کرد.
او روز گذشته نخستین فیصله خود را درباره مدیریت امنیت کابل اعلام کرده بود
صالح گفته است که طبق فیصله جدید، پوشش استخباراتی کوچه به کوچه، سرای به سرای و محله به محله آغاز شده است. او میگوید که هیچ کسی حق ندارد به نیروهای امنیت ملی دروغ بگوید و یا حقیقت را کتمان کند.
به گفته او، ساحاتی که زیر پوشش قرار میگیرد، اگر از آنجا جرم و جنایت سر میزند و پرسشنامهها به صورت جعلی، خانهپری میشود، موضوع پیگیری و دروغگو شریک «مجرم و تروریست» به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشود.
صالح همچنان گفته است که طبق فیصلهی جدید به گداها اجازه ایستاد شدن و یا بساط پهن کردن در وسط جادهها داده نمیشود.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفته است که شهرداری کابل موظف شده است تا فهرست تمام بلندمنزلهایی را که غیرقانونی و بدون اجازه ساخته شدهاند، ترتیب کند تا جریمه روی آنها وضع شود. صالح توضیح داده است: «یعنی همان اندازهای را که بدون مجوز ساختهاند، دولت شامل مالیات اضافی کرده و جریمه وضع میکند.»
امرالله صالح تأکید کرده است که به تمام دکانهایی که پیادهروها را بستهاند، هشدار داده شده است که پیارو را باز کنند. به گفتهی او، کسانی که سرپیچی کنند، دکانهایشان بسته میشود. معاون اول رییس جمهور همچنان گفته است که گراف جرم هر روز صبح به صورت حوزهوار بررسی و ارزیابی میشود و هیچ قضیهای بدون تحقیق باقی نمیماند. او از کشته شدن یک خانم در ساحه خیرخانهی شهر کابل به عنوان نمونه یاد کرده است. این خانم روز گذشته کشته شده و صالح گفته است که قاتل او از کابل فرار کرده است.
به همین ترتیب او گفته است که فهرست مجرمان کوچک و بزرگ ناحیه به ناحیه و گذر به گذر در اختیار آمران حوزهها قرار گرفته است. صالح میگوید شماری از «منسوبان رسمی» که با مجرمان دست داشتند، براساس اطلاع مردم بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدهاند.
معاون اول ریاست جمهوری که روز گذشته اعلام کرده بود، تمام موترهای بیاسناد مصادره میشود، گفته است که برای تمام موترهای بیاسناد دو ماه وقت داده میشود تا مراحل محصول و مالیه را تکمیل کنند و اسناد به دست آورند. به گفتهی او، اگر موتر بیاسناد توسط پولیس ضبط شود، از آن برای گزمههای شهری و ولسوالیها استفاده خواهد شد. امرالله صالح گفت در پایان از مردم خواسته است که با دولت همکار باشند؛ زیرا به گفتهی او تنها دولت قوی میتواند «عزت» هر فرد را ضمانت کند.