صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۲ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امرالله صالح: موتر هاى بدون اسناد ضبط و به ورثۀ شهدا توزيع مى گردد

امرالله صالح: موتر هاى بدون اسناد ضبط و به ورثۀ شهدا توزيع مى گردد

معاون اول رئیس جمهور می گوید که دولت موترهای بی اسناد را مصادره و در خدمت پولیس قرار می گیرد و یا قانونمند ساخته و به ورثۀ شهدا توزیع می کند.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، امروز در صفحه فیسبوکش نوشته است که فیصله شده است تا پس از این موترهای بی اسناد مصادره شود.
وی، با اشاره به این که سالهاست که از موتر های بی اسناد شکایات وجود دارد، می گوید که یکی از مشکلات در ردیابی مجرمين هم همین معضله است.
موصوف، خطاب به کسانی که موترهای بی اسناد (یک کلید) دارند گفت: «امید است مالیه بپردازید و موتر های خویش را قانونمند سازید و یا موتر های شما پس از توقف در خدمت پولیس قرار می گیرد.»
به گفتۀ وی، احتمال دیگر این است که دولت موتر های بی اسناد را پس از توقف و بعد از گذشت یک مدت معین قانونمند ساخته و به ورثه شهدا توزیع نماید.
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، تعهد سپرده که امنیت واقعی و روانی را به کابل بر می گرداند و برای مجرمان هم دو انتخاب را پیشنهاد کرده است یا انسان شوند و یا عقب میلهی زندان بروند.
او تصریح کرد: «من از کار کرد خط داغ پولیس زیر نام ۱۱۹ حمایت می نمایم. زحمت زیاد میکشند. مشکلات زیاد را حل ساخته اند.» معاون اول ریاست جمهوری، از شهروندان کابل خواسته است که بخاطر تقویت خط ۱۱۹ شما میتوانید به شماره های واتساپ متذکره (۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰ و ۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰) پیام کتبی بفرستید.
صالح، این اقدام را یک ابتکار عاجل و اضطراری دانسته می گوید که این ابتکار به درخواست شهروندان صورت گرفته است.
وی، از کسانی که نشانی و عکس مجرم را به شماره های متذکره می فرستد، باید در پای پیام کتبی اش، شماره تیليفون خود را نیز بگذارد تا اطلاعات شان تحلیل و بررسی گردد. این در حالی است که به دنبال افزایش ناامنی در شهر کابل، رئیس جمهور غنی، مسئولیت رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته و به گونهی مستقیم، به امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری سپرده است.