صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت باید فقرزدایی را در محور تصمیم‌گیری‌هایش قرار دهد

  دولت باید فقرزدایی را در محور تصمیم‌گیری‌هایش قرار دهد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همزمان با روز جهانی مبارزه با فقر، از دولت خواسته است که فقرزدایی و توانمندسازی قشر فقیر جامعه را در محور تصمیمگیریهایش قرار دهد.
در اعلامیهای که دیروز (شنبه، ۲۶ میزان) از سوی کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، آمده است: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت میخواهد که بر بنیاد اصل عدالت و حق بر توسعه، فقرزدایی و توانمندسازی قشر فقیر جامعه را در محور برنامهریزیها و تصمیمگیریهای خود قرار دهد.»
در اعلامیه تأکید شده است که براساس آمارها یکسوم مردم افغانستان دچار فقر مطلق و از حقوق اساسی خود محروم اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افزوده است که تبعیض، تأمیننشدن عدالت، سوءاستفاده از قدرت و فساد در کشور سبب تشدید فقر شده است.
این کمیسیون تأکید کرده است که گسترش فقر در افغانستان زمینهساز سربازگیری برای گروههای تروریستی، گسترش انواع بیماری، بروز انواع خشونت و جنگ و تهدید علیه امنیت بینالمللی است.
این درحالی است که براساس آمار ادارهی ملی احصائیه و معلومات کشور که بیش از نیمی از نفوس افغانستان (۵۱.۷) درصد آن در چند بُعد فقیر اند.
همچنان در تاریخ ۲۵ سرطان، بانک جهانی با نشر گزارشی اعلام کرد که به دلیل شیوع ویروس کرونا، میزان فقر در افغانستان ممکن به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی افزایش یابد.