صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

منابع: تلاش برای دخیل شدن تسهیل‌کننده‌گان در مذاکرات آغاز شده‌‌است

منابع: تلاش برای دخیل شدن  تسهیل‌کننده‌گان در مذاکرات آغاز شده‌‌است

منابعی در دوحه، میگویند که در پی به توافق نرسیدن هیئتهای مذاکرهکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات صلح، گفتوگوهایی دربارۀ اینکه شماری از کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان، بهشمول امریکا، همچون تسهیل کننده وارد صحنه شوند، آغاز شدهاند.
منابع می‌‎گویند که اگر هیئتها توافق کنند که نقش کنونی امریکا و دیگر کشورهای دخیل در روند صلح به تسهیل کننده مبدل شود، آنگاه اختلافها در طرزالعمل یا بهزودی ازمیان برداشته خواهند شد و یا مادههای اختلافی در کارشیوۀ مذاکرات در مرحلههای بعدی و اصلی مذاکرات به بحث گرفته خواهند شد.
رسول طالب، عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت: «ما انتظار داریم که طرف مقابل یا نظر جدید بیاورند برای حل اختلاف - که نظر دوطرف را رعایت کنند – و یا اینکه پیشنهاداتیکه ما کردهایم و گزینههایی را که ما ارایه کردهایم، یکی از این گزینهها را بپذیرند.»
این در حالی است که هیئتهای مذاکره کننده، برای سومینبار پس از آغاز رأیزنیها در دوحه، شبگذشته در یک نشست دو ساعتۀ عمومی، حضور یافتند.
در اعلامیههایی که از سوی این هیئتها پخش شده آمدهاست که در این نشست دربارۀ ازمیان برداشتن اختلافها در کارشیوۀ مذاکرات، گفتوگو شد و هیئتها به گروههای تماس وظیفه سپردند تا هرچه زودتر اختلافها را ازمیان بردارند.
منابع در دوحه، میگویند که این نشست پس از افزایش فشارهای دیپلوماتیک امریکا و دیگر کشورهای دخیل در روند صلح و نیز فشارهای پاکستان برگزار شد.
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت: «در نشست در رابطه به نکات اختلافی باقیمانده در طرزالعملها، صحبتها و حرفها صورت گرفت و به هردو گروه تماس وظیفه سپرده شد تا در رابطه به نکات اختلافی طرزالعملها بحثهای خودرا ادامه بدهند.»
در بیشتر از یک ماه گذشته نُه نشست چندین ساعته میان گروههای تماس و سه نشست عمومی میان هیئتها برگزار شدهاند. تمامی این نشست به توافق دربارۀ کارشیوۀ مذاکرات نیانجامیدند و از همین رو مذاکرات اصلی صلح افغانستان تا کنون کلید نخوردهاست.
تأکید طالبان بر پذیرش فقه حنفی و پیمان این گروه با امریکا همچون بنیاد مذاکرات و مخالفت هیئت جمهوری اسلامی افغانسان با این خواستها مسایل استند که بن بست کنونی را بهمیان آوردهاند.