صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ ثور ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش حملات روند صلح را با خطر مواجه کرده است

  افزایش حملات روند صلح را با خطر مواجه کرده است

همزمان با درگیریها در هلمند، زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه دولت امریکا برای صلح افغانستان گفته است افزایش حملات روند صلح را در افغانستان با خطر روبرو کرده است.
آقای خلیلزاد روز، پنجشنه ۲۴ میزان در رشته توییت از دیدارهای خودش و جنرال اسکات میلر، فرمانده امریکایی نیروهای ناتو در افغانستان با گروه طالبان در دوحه خبر داده است.
آقای خلیلزاد نوشته است که در این دیدارها موافقت شد که طرفهای درگیر مفاد موافقتنامه امریکا و گروه طالبان که در برگیرنده کاهش عملیاتها از دو طرف خواهد بود، را جدا اعمال کنند.
آقای خلیلزاد نوشته است: «شمار زیادی از افغانها جان خود را از دست میدهند، با تجدید تعهد به مفاد موافقتنامه، شمار قربانیان هم کاهش چشمگیر خواهد یافت.»
او همچنین گفته است که افزایش بیرویه خشونتها باعث نگرانی شدید مردم افغانستان و حامیان منطقهای و بینالمللی شده است.
در همین حال یک عضو هیات مذاکره کننده افغانستان در دوحه میگوید که شب گذشته، جلسه عمومی دو هیات مذاکره کننده صلح در دوحه قطر برگزار شد، با این هدف که چگونه از موارد اختلافی عبور کنیم و وارد اجندای اصلی مذاکرات صلح شویم.
رسول طالب، عضو هیات مذاکره کننده افغانستان میگوید: ما پیشنهاد کردیم که با وجود این دو مورد اختلاف نظر در طرزالعمل، بحثها در مورد اجندای اصلی مذاکرات نیز به طور «موازی» آغاز شود.
به گفته او اما جانب طالبان همچنان بر موارد اختلافی در طرزالعمل متمرکز بود.
طالبان اصرار دارند که مبنای مذاکرات آنها با طرف دولت، موافقتنامه صلح این گروه با آمریکا باشد، چیزی که دولت افغانستان آنرا نمیپذیرد و یکی از موارد اختلاف است.
آقای طالب گفت که «بحثهای کافی صورت گرفته و هیات افغانستان گزینهها را برای حل اختلافات نیز ارائه کرده است، از جانب طالبان انتظار داریم که نظر جدید ارایه کند یا یکی از گزینههای پیشنهادی هیات افغانستان را بپذیرد.»
به گفته این عضو هیات افغانستان در جلسه شب گذشته در نهایت به این نتیجه رسیدند که گروههای تماس با سرعت بیشتر به نتیجه برسند تا بحث اصلی اجندا که از نظر هیات افغانستان آتش بس و توقف خونریزی است، آغاز شود.
غلام فاروق مجروح، عضو دیگر هیات افغانستان نیز میگوید در جلسههای دو روز اخیر «روحیهها خوب بود و امیدواریم که طالبان واقعیتهای افغانستان را درک کند».
محمدنعیم، سخنگوی طالبان در دوحه قطر نیز در گفتوگو با طلوعنیوز گفت که طالبان همچنان بر قرار دادن توافقنامه صلح آمریکا و طالبان به عنوان مبنای این گفتگوها اصرار دارد.
آقای نعیم موضع قبلی طالبان را تکرار کرد که دولت افغانستان توسط طالبان به رسمیت شناخته نمیشود و در مذاکرات دوحه آنها نه با دولت بلکه با «جهتهایی» به نمایندگی از گروههای مختلف در افغانستان در حال مذاکره هستند.
به گفته او طالبان به منظور باز پسگیری مناطق از دست داده، جنگ را در هلمند آغاز کردند.
همزمان با مذاکرات صلح در دوحه، نبردها در هلمند جریان دارد که به بیخانمان شدن بیش از ۳۵ هزار تن از باشندگان این ولایت منجر شده است.
پارواتی راماسوامی، مسئول اداره هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتوگو با خلیل نوری، خبرنگار بیبیسی گفت که در هلمند «وضعیت یک تراژیدی است، زیرا جنگ سبب بیجا شدن حدود ۳۵ هزار نفر شده است.»