صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بامیان امسال ۳۰ هزار تُن سیب تولید کرده است

بامیان امسال ۳۰ هزار تُن سیب تولید کرده است

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور اعلام کرده که مجموع حاصلات سیب در ولایت بامیان، امسال حدود ۳۰ هزار تُن برآورد شده است.
این وزارت با نشر خبرنامهای گفته که در کنار کچالو، سیب نیز یکی از محصولات عمدهی زراعتی دهقانان و باغداران ولایت بامیان میباشد.
در همین حال، وزارت زراعت از پیشرفت ۸۵ درصدی کار ساخت ده سردخانهی میوه نیز در ولایت بامیان خبر داده و گفته که هرکدام این سردخانهها ظرفیت نگهداری حدود ۲۵ تُن میوه را دارد.
خبرنامه میافزاید که این سردخانهها به هزینهی ۲۶ میلیون افغانی در مرکز و ولسوالیهای بامیان ساخته میشود که ۱۰ فیصد این هزینه را خود دهقانان و باغداران میپردازند.
وزارت زراعت همچنان گفته که با ساخت این سردخانهها، باغداران بامیانی میتوانند ۲۵۰ تُن سیب را نگهداری و در زمان مناسب به بازار عرضه کنند تا از این طریق درآمد شان بالا برود.
بامیان، از ولایتهایی است که حدود ۸۰ درصد از باشندهگان آن مشغول کارهای کشاورزی و مالداری میباشند و بیشتر محصولات زراعتی این ولایت را کچالو تشکیل میدهد.
دهقانان همواره از نبود ذخیرهگاهها و سردخانهها برای نگهداری حاصلات زراعتی شان شکایت میکنند.
اما وزارت زراعت امسال در قالب برنامهی «مدیریت محصولات زراعتی» و بهمنظور جلوگیری از فاسد شدن میوههای تازه، در شماری از ولایتهای کشور سردخانههای میوه میسازد.