صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صالح: شکست طالبان حتمی است، آنان آتش‌بس را مرگ سیاسی خود می‌دانند

 صالح: شکست طالبان حتمی است، آنان آتش‌بس را مرگ سیاسی خود می‌دانند

امرالله صالح، معاون نخست رییس جمهور میگوید که طالبان آتشبس را مرگ سیاسی خود میدانند و فکر میکنند که با کشتار بی حساب، مردم را تشنه آرامش گورستان گونهای دهه ۹۰ میلادی میسازند.
به گفته وی شکست طالب حتمی است؛ زیرا نه امکان تحمیل روش طالبانی با زور بر مردم وجامعه کثرتگرای افغانستان ممکن است و نه هم طالبها برنامه سیاسیای دارند که مردم به آن دل بسته کنند.
معاون نخست رییس جمهور بیان داشته است که عمده ترین دلایل افزایش حملات «پوچ و خونبار» طالبان بر مردم افغانستان، فهم نادرست این گروه جهل و وحشت از تحولات سیاسی و بیرونی است.
به باور آقای صالح طالبان ارادهای ملی مردم را دست کم گرفتهاند و با برداشت نادرست از روند صلح، دست به حملات زیادی زدهاند. او افزوده است که در بسیاری از مناطق افغانستان که خشونت طالبانی افزایش یافته است، با مقاومت مردمی مواجه شده است. لذا طالبان هیچ سود استراتیژیک و سیاسی از ین خونخواری نخواهد برداشت؛ زیرا خشونت به عنوان ابزار سیاسی، منفور و مردود است.
معاون نخست رییس جمهور گفته است که برای شکستن این طرز فکر که برپایه انسان کشی استوار است، متاسفانه مقطع دیگری از بحران را تجربه خواهیم کرد.
آقای صالح در بخشی دیگر از گفتههایش بیان داشته است:«پس از ۲۵ سال داشتن اسلحه بر دست و آنهم بخاطر تامین حرص و آز راولپندی در تمام صفوف طالبان یکتا چهره کرزماتیک از دید رهبری ظهور نکرده است.» به باور او داعیه طالب فاقد جذابیت است و تمام توجه و سرمایهگذاری آنها استوار بر حفظ جامعه در تاریکی و جهل است تا بتوانند حاکمیت نیابتی خویش را تامین کنند. وی همچنان گفته است که طالب به عنوان ابزار تامین منافع همسایه، وظیفهاش کنترول برخاک است وگرنه پدیده مردم برای آنان هیچ نوع اهمیت محوری ندارد و در گذشته نیز نداشت است. معاون نخست رییس جمهور بیان داشته است:« جامعه تا اکنون برای مرگ هیچ طالب نگریسته است و نخواهد گریست. طالب خود نیز به مرگ خویش نگریسته است و نخواهد گریست چون رشته احساس درین گروه خنثاست وخفه شده است.»
آقای صالح در موضعگیری های تند علیه طالبان شهرت دارد و چندین مرتبه سوء قصد نیز به جان وی از سوی گروه طالبان صورت گرفته است.