صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلیل‌زاد با هئیت‌های مذاکره‌کننده در دوحه دیدار کرد

خلیل‌زاد با هئیت‌های مذاکره‌کننده در دوحه دیدار کرد

زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان روز (یکشنبه، ۲۰ میزان) با هر دو هیئت مذاکرهکننده در دوحه، دیدار کرده‌‌است.
تلاشهای خلیلزاد، قطر و کشورهای پشتیبان روند صلح به شدت ادامه دارند تا بُن بست گفتوگوهای صلح افغانستان، شکسته شود.
منابع افزودند که برای عبور از بُن بست فعلی چندین راه گزینه تازه، پیشنهاد شدهاند.
منابع میافزایند که اکنون همه چیز بستهگی دارد به موقفگیری طالبان.
در حدود یک ماه است که هیئتهای جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه سرگرم رأیزنیها برای آغاز رسمی مذاکرات صلح استند. اختلاف اصلی دربارۀ ایجاد کارشیوۀ مذاکرات، روی دو نکته است؛ نخست اینکه طالبان میگویند باید فقه حنفی باید مبنای کار باشد و دوم، طالبان تأکید دارند که بنیاد مذاکرات میان افغانان باید توافق نامۀ این گروه با امریکا باشد – پیمانی که در دهم ماه حوت سال گذشته امضا شد و حکومت افغانستان در آن دخیل نبود.
اکنون هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با هر دو مساله مخالف است و برای هر کدام بدیلهایی دارد.
کار شیوۀ مذاکرات میان افغانان در حالی بیشتر از یک ماه نهایی نشدهاست که خلیلزاد خواهان به نتیجه رسیدن این روند در ماهها است و میگوید که طول کشدین این روند تا سالها، برای جامعه جهانی و مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.
برگشت طالبان همانند سالهای پیش از ۲۰۰۱ در روند صلح مطرح نیست. پیش از این، جامعه جهانی به افغانستان تعهد سپردهاست که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای هراسافگنان مبدل نخواهد شد و دست آوردهای نزدیک به دو دهه گذشته حفظ خواهند شد.