صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان: دولت و طالبان آتش‌بس کنند

صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان:  دولت و طالبان آتش‌بس کنند

کمپینی زنان افغان زیر نام «صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان» در ۳۴ ولایت کشور پایان یافت.
به مناسبت پایان این کمپین، نشستی زیر نام «صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان» امروز (یکشنبه، ۲۰ میزان) در خیمهی لویهجرگه در کابل برگزار شد.
زنان افغان در این نشست یک قطعنامهی نُه مادهای را صادر کردند. در این قطعنامه دیدگاههای حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ زن از سراسر کشور گرفته شده است.
زنان افغان در مادهی اول این قطعنامه از هیأتهای مذاکرهکنندهی جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان خواسته است که روی آتشبس به توافق برسند و به جنگ و خونریزی مردم بیگناه پایان بدهند.
در این قطعنامه همچنان از عالمان دین خواسته شده است که بهخاطر ترویج فرهنگ صلحپروری و حفظ ارزشها و هویت دینی و ملی برای تقویت وحدت ملی، همدیگر پذیری و حل منازعات از منبرها و مساجد، تلاش کنند.
در مادهی سوم این قطعنامه آمده است: «ما زنان افغان بهعنوان مدافعین نظام جمهوری اسلامی افغانستان خواهان حقوق شهروندی، دستآوردهای دو دههی اخیر همه شهروندان به ویژه زنان و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور میباشیم و به آن ارج میگذاریم.»
زنان افغان همچنان در این قطعنامه گفتهاند که برای تضمین حقوق مدنی و سیاسیشان، حفظ قانون اساسی را در مذاکرات صلح منحیث وثیقهی ملی الزامی میدانند.
آنان همچنان گفتهاند که از حرکتهای مردمی و اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان بهخاطر رسیدن به صلح پایدار و باعزت حمایت کرده و خواهان ادامهی این گونه حرکات هستند.  در مادهی ششم این قطعنامه آمده است: «ما زنان افغان خواهان حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ و شهدای نهادهای امنیتی و ملکی هستیم.»
در مادهی هفتم این قطعنامه بر حفظ، پایداری و تقویت نیروهای امنیتی کشور تأکید شده است.
در مادهی هشتم نیز از کشورهای همسایهی افغانستان و کشورهای منطقه خواسته شده است که از روند صلح در افغانستان حمایت کنند. از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که استقرار صلح پایدار و همکاری لازم بهخاطر تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را تضمین کنند.
در مادهی نهم و پایانی این قطعنامه آمده است: «ما زنان افغان منحیث شهروندان مسئول، خواهان زندگی مسالمتآمیز توام با همدیگرپذیری زبانی، قومی، دینی و مذهبی میباشیم، زیرا زیبایی ما در تنوع قومی، مذهبی، دینی و وحدت ملی است.»