صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۵ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرور دانش: نظام صحی کشور با چالش‌های زیاد و نگران‌کننده مواجه است

سرور دانش:  نظام صحی کشور با چالش‌های زیاد و نگران‌کننده مواجه است

سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری میگوید که نظام صحی کشور از نگاه معیارهای بینالمللی و در مقایسه با سایر کشورها، با چالشها و مشکلات زیاد و نگرانکننده مواجه است.
آقای دانش که دیروز (سهشنبه، ۸ میزان) در «سمپوزیم ملی هماهنگی طبی» در کابل صحبت میکرد، گفت که نیاز است تا سیستم آموزش طبی و نظام صحی کشور بهمنظور روشنشدن مشکلات و چالشها و نیز تعیین اولویتها، بهصورت دقیق، جامع و همهجانبه بازنگری شود.
دانش همچنان گفت که پیشرفت در طب و عرضه خدمات صحی در جامعه یکی از شاخصهای اصلی توسعه پایدار در یک کشور به شمار میرود، اما افغانستان نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک در این بخش، در رتبهی بسیار پایین قرار دارد.
معاون دوم ریاستجمهوری بیثباتی سیاسی و ادامهی بیش از چهل سال جنگ را مانع اصلی انکشاف و پیشرفت در بخشهای مختلف از جمله بخش صحی دانست.
او در عین حال گفت که در ۱۹ سال گذشته با وجود یک تحول چشمگیر در عرصهی تحصیلات عالی طبی و عرضه خدمات صحی، افغانستان نتوانسته است سیستم صحی خود را با معیارها و شاخصهای جهانی عیار کند.
به نقل از اعلامیهی دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری، آقای دانش برای تدوین پالیسی جدید صحی و یافتن راه حل برای چالشهای موجود در عرصهی آموزش طبی و عرضه خدمات صحی به شهروندان، خواستار هماهنگی بیشتر میان وزارتهای صحت عامه و تحصیلات عالی و شورای طبی افغانستان شده است.
او تدوین پالیسی جدید صحی در کشور را یک ضرورت جدی خوانده و گفته است که بدون پالیسی نمیتوان مشکلات و چالشها را شناسایی و برای آن راه حل پیدا کرد.
گفتنی است که «سمپوزیم ملی هماهنگی طبی» بهمنظور تأمین مصئونیت مریض، تقویت سیستم صحی و تحصیلات عالی طبی برای سه روز در کابل برگزار شده و روز پنجشنبه به پایان میرسد.