صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت فواید عامه: ۵۰ درصد جاده‌‌ها و شاهراه‌‌ها ویران هستند

وزارت فواید عامه:  ۵۰ درصد جاده‌‌ها و شاهراه‌‌ها ویران هستند

درحدود ۱۹ سال گذشته، بیش از ۷ میلیارد دالر روی جاده‌‌های کشور هزینه شده‌‎است، اما بر بنیاد آمارهای نخستین، ۵۰ درصد این جاده‌‌ها و شاهراه‌‌ها درحال حاضر، ویران هستند.
وزارت فواید عامه می‌‌‌گوید که ناامنی‌‌ها و اضافه بار وسایط علت ویران شدن زود هنگام شاهراه‌‌های کشور است، اما شماری از آگاهان بخش جاده سازی بیپروایی‌‌های حکومت برای حفظ و مراقبت از شاهراه‌‌ها و نیز کیفیت پائین ساخت این جادهها را علت ویران شدن زودهنگام آنها میدانند.
بربنیاد اطلاعات این وزارت، درسال‌‌های گذشته ۲۳هزار و ۷۱۶ کیلومتر جاده در کشور ساخته شده‌‎است که از این میان بیش از ۱۰هزار کیلومتر آنرا جاده‌‌های قیریزی و بیش از ۱۳هزار کیلومتر دیگر آنرا جاده‌‌های جغلی تشکیل میدهد.
محمداشرف حقشناس، معاون سخنگوی این وزارت می‌‌گوید: «آنعده از پروژه‌‌های که در مناطق ناامن تخریب گردیدهاست با تأمین امنیت مناطق متذکره وزارت فواعد عامه پلان دارد تا پروژه‌‌ها را سروی و برآورد تخنیکی نموده دوباره ترمیم اساسی و احیا مجدد کند.»
با این همه، هزینه‌‌های میلیاردها دالری روی جاده‌‌های کشور درحال حاضر بسیاری از این جاده‌‌ها دوباره ویران شدهاند و حتا بهجای بازسازی، نیاز به نوسازی دارند.
شاهراۀ کابل- کندهار که هزینه ساخت آن بیش از یک میلیارد دالر گفته می‌‌شود اکنون با وضیعتی بدی روبهروست.
شاهراه شمال کشور و گذارگاۀ سالنگ نیز در وضعیت بد، قرار دارد.
نذیراحمد نجابی، استاد پولی تکنیک کابل میگوید: «یک بازنگری بسیار عمیق در استخدام صورت گیرد و دیگر اینکه یک هیئت حقیقت یاب باید تشکیل شود تا تمام ساخت و سازهای زیرساخت‌‌های ترانسپورتی که صورت گرفتهاست ارزیابی شود و یک دیتابیس درست شود تا معلوم شود که چقدر ما ساخت و ساز انجام دادیم.»