صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان غذایی جهان ۱۷۵ تُن گندم را برای ولایت سرحدی بدخشان ذخیره می‌کند

سازمان غذایی جهان ۱۷۵ تُن گندم را برای ولایت سرحدی بدخشان ذخیره می‌کند

دفتر مطبوعاتی والی بدخشان اعلام کرده است که سازمان غذایی جهان در نظر دارد تا ۱۷۵ تُن گندم را برای ولایت سرحدی بدخشان ذخیره کند.
دفتر مطبوعاتی والی بدخشان روز دوشنبه، هفتم میزان، با نشر یک خبرنامه گفته است که این مقدار گندم جهت پاسخدهی در حالت اضطرار برای باشندهگان چندین ولسوالی سرحدی در نظر گرفته شده است که جریان ذخیرهسازی آن به زودی آغاز میشود.
سازمان غذایی جهان گفته است که ضمن اکمال مواد غذایی برای مردم این ولایت، روی کانالهای زراعتی در چند ولسوالی بدخشان نیز کار را آغاز کرده است که با ساخت این کانالها افزون بر آبیاری هزاران جریب زمین، صدها تن شامل کار خواهند شد.
در همین حال زکریا سودا، والی بدخشان، گفته است که کمکهای سازمان غذایی جهانی برای افغانستان در بخشهای مختلف به خصوص توزیع مواد غذایی به ۵۰ هزار خانواده در جریان قرنطین به نیازمندان و بیجاشدهگان ناشی از حوادث طبیعی، اعمار کانالهای زراعتی و توانمندسازی زنان تغییرات مثبت در روند زندهگی مردم این ولایت ایجاد کرده است.
وی تصریح کرده است که مردم این ولایت با مشکلاتی چون فقر، کمبود زمینهای زراعتی آبی، جنگ، بیکاری و جغرافیای پیچیده دستوپنجه نرم میکنند، از این رو نیازمند کمکهای بیشتر جهانیاند.