صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رأی‌زنی‌ها برای حل اختلافات در طرزالعمل مذاکرات قطر ادامه دارد

رأی‌زنی‌ها برای حل اختلافات  در طرزالعمل مذاکرات قطر ادامه دارد

هیاتهای مذاکره کننده صلح افغانستان تا کنون سرگرم ساختن طرزالعمل مذاکرات استند اما به علت اختلافها در طرزالعمل میان دو طرف، کارشیوه مذاکرات تا کنون نهایی نشده است.
در همین حال هیاتهای مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه میگویند که رأیزنیها برای یافتن یک راه حل ادامه خواهند یافت.
هیاتهای ۲۱ نفری مذاکره کننده صلح افغانستان در پانزده روز گذشته در دوحه نزدیک به ۱۰ بار دور یک میز ساعتها برای ساختن کارشیوه مذاکرات صلح رای زنی کردند، اما اختلاف بر سر بنیاد مذهبی مذاکرات و تاکید طالبان بر پذیرش توافقنامه این گروه با امریکا همچون «توافقنامه مادر» دو طرف را از رسیدن به یک نتیجه نهایی باز داشتهاند. محمد رسول طالب، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در این باره گفت:«دیدگاههای دوطرف بسیار دور است، بنابر این نوع سکتگیها در جریان مذاکره یک مقدار طبیعی است.»
هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای ازمیان برداشتن اختلاف ها در کارشیوه مذاکرات، چهار بدیل به طالبان سپرد؛ اما بدیل ها رد شدند و در حال حاضر رای زنی ها میان گروه های تماس نیز – متوقف استند.
با این هم اعضای هیات های مذاکره کننده بر از سرگیری چانه زنی ها در این باره تاکید می ورزند و برای رسیدن به یک توافق خوشبین استند.
محمد رسول طالب، عضو هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفت:«اگر بنا باشه طالبا برای قدرت نمی جنگند، یا به اصطلاح خودشان مبارزه نمیکنند، بنا بر این ادامه جنگ به کلی توجیه ناپذیر است.»
مذاکرات صلح – فرصتی تاریخی برای پایان چهل سال بحران افغانستان دانسته میشود؛ از همین رو شهروندان کشور انتظار دارند که طرف های مذاکره کننده این روند را با صداقت کامل به پیش ببرند.