صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

زلمى خليلزاد: آتش بس ازسوى طالبان قبل ازتوافق کامل ممکن نيست

زلمى خليلزاد: آتش بس ازسوى طالبان قبل ازتوافق کامل ممکن نيست

درحاليکه تمام کشورها خواستار آتش بـس درافغانستان مى باشند ؛ اما زلمی خلیزاد نمایندۀ ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید، که آتش بس ازسوۍ طالبان قبل ازتوافق کامل ناممکن است.
زلمی خلیزاد در مصاحبۀ ويژۀ با تلویزيون (بی بی سی) گفته است که طالبان قبل از توافق کامل آتش بس را نمی پذیرند.
اوگفته است که طالبان تلاش دارند برای حل مشکلات افغان ها تا توافق سیاسی انتظار کنند اگرتوافق مکمل صورت گرفت برای آتش بس زمینه فراهم می شود.
این در حالی است که زلمی خلیلزاد درجريان گفتگو های طالبان و امریکا بارها تکرار می کرد که بدون آتش بس همه جانبه توافق میان امریکا و طالبان صورت نمی گیرد اما بدون آتش بس این توافق نامه را امضا کردند.
به گفتۀ او که این نخستین بارى است که در ادامۀ خروج نیروهای خارجی، افغان ها باهم یکجا شده تا به یک توافق سیاسی برسند؛ اما در زمان خروج شوروی ازافغانستان ، افغانها با هم نه نشسته بودند. به گفتۀ او ، در تاریخ افغانستان این یک پیشرفت غیر معمولی است که افغانها کرده است. نمایند ویژه امریکا گفته است،آنها می خواهند که جنگ افغانستان هرچه زوتر پایان یابد،امریکا در مذاکرات بین الافغانی دخیل نبوده و نه هم بر آنها کدام فشاری وارد کرده می تواند.