صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای نخستین بار ۳۰ خانم در فاریاب جواز رانندگی دریافت کردند

برای نخستین بار ۳۰ خانم در فاریاب جواز رانندگی دریافت کردند

مسئولان محلی در ولایت فاریاب میگویند که برای نخستین بار، ۳۰ خانم از سوی مدیریت پولیس ترافیک فرماندهی پولیس این ولایت جواز رانندگی دریافت کردهاند.
عبدالکریم یورش، سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب دیروز (شنبه، ۵ میزان) گفت که این خانمها موفق شدهاند که کورس رانندگی را در مدیریت پولیس ترافیک این فرماندهی موفقانه سپری کنند.
او افزود که پس از اخذ امتحان عملی و نظری از آنان، آمریت لایسنس مدیریت پولیس ترافیک فاریاب به این خانمها جواز رانندگی داده است.
از سویی هم، او گفت که به تازگی ۳۰ خانم دیگر نیز در کورس رانندگی این مدیریت ثبت نام کردهاند. سخنگوی فرماندهی پولیس فاریاب تأکید کرد که آنان به زودی شامل کورس رانندگی خواهند شد.
ولایت فاریاب در شمال کشور از ولایتهای ناامن است. با آنکه در افغانستان مانع حقوقی برای رانندگی زنان وجود ندارد، اما در این ولایت همانند سایر ولایات ناامن کشور، به دلیل رسوم و نگاه منفی جامعه، زنان بهسادگی جرأت نمیکنند رانندگی کنند.