صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دفتر مطبوعاتی سرور دانش: حکمتیار به جمهوریت احترام بگذارد و دست از اظهارات خلاف واقع و کذب بردارد

دفتر مطبوعاتی سرور دانش:  حکمتیار به جمهوریت احترام بگذارد و دست از اظهارات خلاف واقع و کذب بردارد

دفتر مطبوعاتی محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیهای اظهارات تازهی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را «خلاف واقعیتهای موجود، سرشار از کینه و کدورت ایدئولوژیکی» خوانده است. این دفتر تأکید کرده است که حکمتیار باید به جمهوریت احترام بگذارد و دست از اظهارات خلاف «واقع و کذب» بردارد.
گلبدین حکمتیار به تازگی در گفتوگو با رادیو تلویزیون ملی اظهارات جنجالی را مطرح کرده است.
حکمتیار گفته است که سرور دانش شهروندی ایران را دارد و اظهارات او در مقام مقایسه بین امارت طالبان و سلطنت سدوزاییها و محمدزایی «شرارت» است و به هدف تحریف روند صلح بیان شده است. حکمتیار این سخنان را توهین به یک قوم تلقی کرده است.
گلبدین حکمتیار همچنان با اشاره به اظهارات سرور دانش درباره دولتهای میراثی دو قرن گذشته کشور، گفته است که این سخنان از سوی کسی بیان شده است که خود از نگاه مذهبی به میراثی بودن امامت اعتقاد دارند.
رهبر حزب اسلامی در بخشی از سخنان خود از موضع طالبان درباره مبنا قرار گرفتن فقه حنفی برای پیشبرد مذاکرات صلح در دوحه قطر دفاع کرد و گفت این مذهب متعلق به اکثریت مردم است و باید همه «قضایا» براساس فقه حنفی حل شود.
با این حال، دفتر مطبوعاتی سرور دانش گفته است که اظهارات حکمتیار درباره شهروندی معاون دوم ریاست جمهوری «کذب محض و به دور از واقعیت» است.
طبق اعلام این دفتر، معاون دوم ریاست جمهوری در تمام عمر خود حتا قصد گرفتن شهروندی هیچ کشوری را نکرده است و در دوران مهاجرت با تابعیت افغانستان زند‌‌گی کرده و شهروندی افغانستان را افتخار خود میداند.
دفتر معاون دوم ریاست جمهوری با کنایه نوشته است که آقای دانش «هیچگاه مانند کسان دیگر با پاسپورت کشورهای دیگر مسافرت نکرده است.»
در اعلامیه آمده است، در زمانی که حکمتیار با دولت صلح کرد، معاون دوم ریاست جمهوری به پیشواز وی به ننگرهار رفت و استقبال کرد.
دفتر مطبوعاتی سرور دانش گفته است: «اکنون که آقای حکمتیار پس از عمری تلاش مسلحانه به این نتیجه رسیده است که میتواند در چارچوب قانون و در سایه نظام جمهوری اسلامی افغانستان زندگی کند و حتا خود را به ریاست جمهوری کاندید کند، خوب است به جمهوریت احترام گذاشته و دست از اظهارات خلاف واقع و کذب بردارد.»
در اعلامیه دفتر سرور دانش آمده است که معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی بامیان خود هیچ اشارهای به قوم پشتون و یا قوم دیگر و این که کدام قوم اکثریت یا اقلیت است نداشته و به مناسبت موضوع صلح و مقایسه بین نظام جمهوریت و امارت، مطابق نورم پذیرفته شده در ترمینولوژی حقوق و علوم سیاسی، تنها از سلطنت و امارت و جمهوریت تعریفی ارائه کرده است.
سخنان معاون دوم ریاست جمهوری در بیستوهفتم سنبله در بامیان با موجی از واکنشها روبهرو شده بود و برخی آن را اهانتآمیز خوانده بودند. سرور دانش اما بعداً گفت که هدف او صرف مقایسه امارت و جمهوریت بوده است.
دفتر معاون دوم ریاست جمهوری از جانب دیگر اظهارات گلبدین حکمتیار درباره «مذهب تشیع و مرجعیت شیعه» را نشانهی بی اطلاعی او از مذهب شیعه و «توهین آشکار» به یکی از مذاهب اسلامی و باورهای بخش عظیمی از مسلمانان خوانده است.
در پایان اعلامیه سرور دانش آمده است که رهبری جمهوری اسلامی افغانستان با اتحاد و همفکری از روند صلح به صراحت و صداقت تمام حمایت میکند و سرور دانش از هیأت مذاکرهکننده دولت و طالبان خواسته است که با وسعت نظر و حوصله و رواداری، همه چیز را در دور میز مذاکره باید حل کنند.