صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رژیم کاری در ادارات دولتی تغییر کرد

رژیم کاری در ادارات دولتی تغییر کرد

وزارت کار امور اجتماعی اعلام کرده است که کار در ادارات دولتی از روز شنبه تا چهار شنبه ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح آغاز و به ساعت ۳:۳۰ دقیقه پس از چاشت ختم میشود.
در اعلامیهای که وزارت کار و امور اجتماعی نشر کرده آمده است که این رژیم کاری در ادارات دولتی در مرکز و ولایت سر از اول ماه میزان تا آخر ماه حوت تطبیق می شود.
بر اساس این اعلامیه همه روزه یک ساعت (۱۲:۰۰ الی ۱:۰۰) پس از چاشت برای ادای نماز و صرف تعام در نظر گرفته شده است.
آغاز کار به روزهای پنچشنبه ساعت ۸:۳۰ صبح و ختم کار ساعت ۱:۳۰ پس از چاشت خواهد بود.
وزارت کار و امور اجتماعی تصریح کرده است که مسسات تولیدی، خدماتی، بخشهای دایما فعال، موسسات نشراتی، صحی، معارف، تحصیلات عالی و ادارات غیر دولتی؛ با در نظر داشت ویژهگیهای کاری، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوطه، رژیم آغاز و ختم کار کارکنان شان را در ششماه دوم سال، در هفته ۳۵ ساعت تنظیم کند. این در حالی است که رژیم کاری در ادارات دولتی افغانستان در شش ماه نخست سال از ساعت ۸:۰۰ شروع و با یک ساعت وقفه برای صرف تعام و ادای نماز تا ساعت ۴:۰۰ پس از چاشت ادامه دارد.