صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعتراض باشند‌گان در بلخ؛ بهای برق باید کاهش یابد

اعتراض باشند‌گان در بلخ؛ بهای برق باید کاهش یابد

شماری از باشندگان بلخ روز سهشنبه (۲۵ سنبله) در اعتراض به آنچه که بلند بودن بهای برق در این ولایت میگویند، دست به تظاهرات زدند.  آنان در برابر ساختمان شرکت برشنا بلخ گرد آمدند و خواهان انجام خدمات رفاهی به گونهی یکسان استند. 
اعتراض کنندهگان میگویند که هر کیلووات برق در بلخ ۶.۲۵ افغانی است در حالی که در کابل ۵.۲ افغانی است. آنها این کار را یک تبعیض آشکار میگویند. 
این معترضان نزدیک به یک کیلومتر راه پیمودند و در برابر ساختمان شرکت برشنا بلخ هشدار دادند که اگر به خواستهایشان توجه نشود، دروازه شرکت برشنا بلخ را خواهند بست.
این معترضان با حمل شعارهای چون: «برشنا بشنو، بهای برق بلخ را کاهش بده» میگفتند که توانایی پرداخت هزینهی برق را ندارند. 
در این راهپیمایی از طبقات گونهگون جامعه شرکت کردهبودند. 
میرویس، یکی از این معترضان میگوید: «هفتهزار معاش دارم، بل برق میآید سه تا چهارهزار، چقدر آنرا من نفقهی روزگار کنم و چقدر آنرا پول برق بدهم این یک ظلم است.»
زلمی، یکی دیگر از این معترضان میگوید: «در گذر ما بیشتری مردم کسانی استند که روز تا بیگاه را مزدوری میکنند، دو تا دو و نیمصد افغانی بدست میآورند و بل برق در ماه سه تا چهارهزار میآید.»
این معترضان میگویند که از چند ماه بدینسو است که برای کاهش صرفیهی برق بلخ صدا بلند کردهاند اما تا هنوز مسئوولان در این باره پاسخ مثبت به آنها ندادهاند.
اکنون هشدار میدهند که اگر به خواستهای شان بیپروایی شود به نافرمانیهای مدنی دست خواهند زد. 
باور بامیک، عضو گروه دادخواهان برق بلخ در این باره گفت: «خیمه تحصن برپا میکنیم و درب برشنا را در بلخ میبندیم، گزینهی دیگر تحریم پرداخت بل برق است.»
شاذیه حقجو، عضو دیگر گروه دادخواهان برق بلخ بیان داشت: «کسانی استند که منافعشان اینجا در خطر است و نمیخواهند که بهای برق را کاهش دهند.»
این معترضان، بر گردآوری پول برق از نزد اشخاص زورمند نیز تاکید میورزند.
آنان از کسانی که صرفیه برق شانرا نپرداختهاند میخواهند که پول برق را تحویل دهند زیرا اینکار سبب نامنظم شدن خدمات برقرسانی خواهد شد. 
در همینحال، رئیس شرکت برشنا بلخ از تلاشهای برای یکسان سازی تعرفهی برق در کشور خبر میدهد.
حمیدالله حمیدی، رئیس شرکت برشنا بلخ گفت: «برشنا در این ارتباط تصمیم گرفت که تعرفه یکسان سازی برق وارداتی در سراسر افغانستان تصویب شود که از طریق ریاست جمهوری هم هدایت صریح داده شده، میترخوانی هم باید ماهوار شود و تعرفه یکسان سازی شود.»