صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیچ نهاد تحصیلی نمي تواند خلاف مواد طرح وزارت تحصيلات عالى صنوف حضوری را راه اندازی نمایند

هیچ نهاد تحصیلی نمي تواند خلاف مواد طرح وزارت تحصيلات عالى صنوف حضوری را راه اندازی نمایند

وزارت تحصيلات عالى از آغاز بررسى هاى اين وزارت از جريان دروس حضورى در موسسات تحصيلى، خبر داده مى گويد که هیچ نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی نمی تواند خلاف مواد طرح آن وزارت صنوف حضوری خویش را راه اندازی نمایند. در خبرنامه اين وزارت که دیروز ٢٤ اسد منتشر شده آمده است که وزارت تحصيلات عالى از چگونگی تطبیق طرح آموزش حضوری و غیر حضوری در نهاد های تحصیلی کشور، بررسى هاى اشرا آغاز کرده است.
در خبرنامه به نقل از پوهندوی سید فرهاد شهید زاده معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی نوشته است که: «هدف از این بررسی ها چگونگی تطبیق طرح آموزش حضوری و غیر حضوری وزارت تحصیلات عالی و نظارت از کیفیت تدریس در نهاد های تحصیلی کشور می باشد.»
وی گفته است که هیچ نهاد تحصیلی دولتی و خصوصی نمی تواند خلاف مواد طرح وزارت تحصیلات عالی صنوف حضوری خویش را راه اندازی نمایند. موصوف اظهار داشت که وزارت تحصیلات از تطبیق این پروسه نظارت جدی خواهد کرد.
در خبرنامه آمده است که به اساس مواد طرح آموزش حضوری وزارت تحصیلات عالی، آنعده از نهاد های تحصیلی که در دوران قرنطین از سیستم HELMS وزارت تحصیلات عالی و یا سیستم های معیاری خود شان توانسته اند دورس آنلاین را ارایه نمایند، مکلف به ارایه هشت هفته درس های حضوری، محصلانى که به دلایل مختلف نتوانستن از این درس ها استفاده بهینه نمایند ده  هفته و همچنان نهاد های تحصیلی که قادر به ارایه هیچگونه سیستم انلاین نگردیده اند، مکلف به تطبیق ١٦ هفته درس های حضوری می باشند.