صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی تاجران و صنعت‌گران هرات از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت

نگرانی تاجران و صنعت‌گران هرات از افزایش ناامنی‌ها در این ولایت

بیشتر تاجران و صنعتگران هرات از ترس ناامنی و آدمربایی، بخشی از سرمایه خود صرف استخدام محافظ و خرید موتر زرهی میکنند. احمدسعید صدیقی، تاجر سرشناس هراتی است. او ۴۰ سال سن دارد در زمینه واردات نفت و گاز، کودکیمیایی و هوتلداری سرمایهگذاری کرده است. امنیت جانش برایش مهم است. به همین دلیل، بخشی از سرمایه خود را صرف تأمین امنیتش میکند: «در قسمت اختطاف و اینها [ناامنیها] طبعاً نگرانیهایی است. تاجر و سرمایهگذار باید برای خود محافظ امنیتی داشته باشد. محافظ امنیتی مصارف هنگفت دارد. فلهذا، تقاضای ما از حکومت محلی و نیروهای شجاع امنیتی این است که برای تأمین امنیت هرات تلاش کنند.» آدمربایی و سرقت مسلحانه از چالشهای عمده امنیتی در راستای فعالیت تاجران هراتی است. شمار زیادی از تاجران و صنعتگران بهدلیل نبود ناامنی، افغانستان را ترک کردهاند. نقیبالله حقمل، در زمینه تولید قطعات موتورسایکل در حدود ۴ میلیون دالر در هرات سرمایهگذاری کرده. او از حکومت میخواهد که در راستای تأمین امنیت اقدام کند تا نیازی به گماشتن محافظ و استفاده از وسایط زرهی نباشد.
او افزود: «سالانه مصرف امنیتی خود ما و شرکت ما تقریباً یک میلیون افغانی میشود که گارد و وسایط و دیگر تجهیزات است. اگر ما یک سال و دو سال بتوانیم و سال دیگر مجبور هستیم که کشور را ترک کنیم و سرمایه را به دیگر کشور ببریم.» موجودیت شهرک صنعتی، بندرهای اسلام قلعه و تورغندی و ظرفیتهای کلان اقتصادی، هرات را به کانون توجه صنعتگران و تاجران در افغانستان مبدل کرده است.
احمدسعید عظیمیان، معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات تاکید دارد که برای تاجران در اوضاع بد اقتصادی کنونی، هزینه تامین امنیت سرمایه و سرمایهگذار کمرشکن است. او گفت: «با ناتوانی دولت و خراب شدن بیشتر امنیت قسمت اعظم وقت و انرژی و پول تاجر برای تامین امنیت شخصی خود و خانوادهاش صرف میشود. سالانه میلیونها افغانی صرف هزینه تامین امنیت میشود که در اصل وظیفه دولت است.» کمبود نیروی امنیتی در هرات همواره از نگرانیهای جدی بوده است. اما با آنهم، عبیدالله نورزی، فرمانده پولیس هرات تأکید میکند که از هیچ تلاشی برای مبارزه با آدمربایی و ناامنی دریغ نخواهد کرد. او افزود: «دلیل این که اختطاف سطحش پایین آمد و آنها در مصونیت به سر میبرند، واضح است که انشاالله پولیس هرات در تامین امنیت تمام شهروندان و خاصتاً سرمایهداران انشاالله کوشا است و فعالیت خود را گسترده میسازد.» تامین امنیت نیاز اساسی رشد سرمایهگذاری است. تاجران هراتی تاکید دارند که اگر حکومت امنیت آنها و سرمایه آنها را تأمین کند، حاضر هستند که سرمایه های خود را از خارج به افغانستان برگردانند.