صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانشگاه‌ها از فردا بازگشایی می‌شود

دانشگاه‌ها از فردا بازگشایی می‌شود

کابینه طرح وزارت تحصیلات عالی برای بازگشایی دانشگاهها را تأیید کرده و قرار است دانشگاههای دولتی و خصوصی امروز چهارشنبه پانزدهم اسد به روی دانشجویان باز شود. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور پس از چاشت دیروز (سهشنبه، 14 اسد) در نشستی خبری میگوید، کابینه هدایت داده است که تمامی رهنمودهای صحی مطرحشده از سوی وزارت صحت چون فاصلهگذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک در دانشگاهها رعایت شود.
آقای صدیقی میافزاید که طرح وزارت معارف برای بازگشایی مکتبها در نشست دیروز کابینه تأیید نشده و به این وزارت هدایت داده شد تا طرح دیگری را برای بازگشایی مکتبها ارایه کند. در حدود سه هفته پیش کابینه تصمیم به آغاز دو بارۀ مکتبها و دانشگاهها به تاریخ پانزدهم اسد گرفت که بر بنیاد آن مکتبها و دانشگاهها پس از ارزیابی وزارت صحت از وضعیت بیماری کرونا در کشور، بازگشایی خواهند شد.