صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۳ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیک‌ها: راهی جزء ترک افغانستان باقی نمانده است

سیک‌ها: راهی جزء ترک افغانستان باقی نمانده است

شهروندان اهل هنود و سیکهای افغانستان می گویند که از نبود امنیت و مزاحمتهای خیابانی خسته شده اند و میخواهند افغانستان را برای همیشه ترک کنند. کشورهای هندوستان و کانادا مقصد این اقلیت مذهبی افغانستان میباشد. جمعیت اهل هنود وسیکهای افغانستان در دو سال اخیر به دلیل حملات انتحاری و انفجاری رو به کاهش است و بعضی از اعضای این اقلیت مذهبی می گویند که راه دیگری جزء ترک افغانستان پیش روی خود نمیبینند.
ویکی یکی از سیکهای است که در کابل دوکانداری میکند. او به دویچه وله گفت: «در گذشته جمعیت اهل هنود و سیکهای افغانستان در تناسب به جمعیت کنونی این اقلیت مذهبی بسیار زیاد بود اما در سالهای اخیر با توجه به مشکلات مانند هدف قرار گرفتن حملات انتحاری و انفجاری، مزاحمتهای خیابانی و غصب جایدادهای این قشر توسط زورمندان، سبب شده است که این قشر در حال ترک افغانستان باشند و احتمال این وجود دارد که تا چند سال دیگر هیچ سیک و اهل هنود در افغانستان باقی نماند.»
ویکی می افزاید جمعیت اهل هنود و سیکها مجبور اند، افغانستان را به مقصد کشورهایی مانند کانادا و هندوستان ترک کنند چرا که زندگی برای این اقلیت مذهبی در افغانستان مشکل شده است در همه جا از اطفال گرفته تا بزرگسال این اقلیت مذهبی مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.
ویکی گفت: «همه دوستان و خانوادههای نزدیک من افغانستان را بعد از حمله انتحاری دو سال قبل ننگرهار ترک کرده اند. من نمیتوانم تنها در کابل بدون دوستان خود زندگی کنم و تلاش دارم تا به هندوستان مهاجر شوم و بعد به کانادا در نزد دوستان خود بروم.»
حمله بر عبادتگاه اهل هنود و سیک افغانستان در شوربازار کابل سبب شد که ۲۵ تن از بزرگان اهل هنود و سیکهای افغانستان کشته شوند. ویکی میگوید که اکثر خانوادههایی که در حمله سال گذشته کابل کشته دادند افغانستان را ترک کرده اند و یا میخواهند این کشور را ترک کنند. اهل هنود و سیکهای افغانستان می گویند که در مراسمهای مذهبی «شمشان» یا مرده سوزان نیز امنیت ندارندو اطفال این قشر در مکاتب مورد اذیت و آزار قرار میگیرند.
از سوی دیگر رام سنگ یکی دیگر از باشندگان کابل به دویچه وله گفت: «ما خواهان ادامه زندگی در کشور خود هستیم اما شرایط زندگی برای شهروندان اهل هنود و سیک در افغانستان بسیار مشکل شده است. تعداد زیادی از باشندگان اهل هنود و سیک تحمل این مشکلات را ندارند و میخواهند افغانستان را به مقصد کشورهای خارجی ترک کنند.»
رام سنگ تاکید کرد: «اهل هنود و سیکهای افغانستان افراد بیطرف هستند و در چهل سالاخیر با توجه به جنگ داخلی در این کشور هیچ طرف را نگرفتند اما اینکه دشمنان مردم افغانستان امروز این قشر بیطرف را هدف حملات انتحاری و انفجاری قرار میدهند برای این قشر یک نگرانی جدی حساب میشود و دولت باید به این نگرانی اهل هنود و سیکهای رسیدگی کنند.»
حکومت افغانستان بارها وعدههایی به اهل هنود و سیکهای افغانستان داده است که امنیت این قشر را تامین میکند. اما گورنام سینگ معاون درمسار کابل به دویچه وله می گوید حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور محمد اشرف غنی همیشه وعدههای خوب به اهل هنود و سیکها داده است اما وعدههای وی هیچ گاه جنبه عمل به خود نگرفته است.
گورنام سینگ تاکید کرد: «اهل هنود و سیکهای افغانستان در حال ترک این کشور میباشند چرا که دو سال قبل حمله انتحاری این جمعیت را در ولایت ننگرهار هدف قرار داد و رئیس جمهور غنی وعده رسیدگی به آن حمله را داد. سال گذشته بزرگان اهل هنود و سیک در کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. بازهم رئیس جمهور غنی وعده رسیدگی به این حمله را داد، اما تا اکنون هیچ یک از وعدههای رئیس جمهور افغانستان در مورد سیکها عملی نشده است و برای همین اهل هنود و سیکهای افغانستان راه دیگر جز ترک افغانستان ندارند.
به گفته گورنام سینگ جمعیت اهل هنود و سیکهای افغانستان به ۷۰۰ نفر میرسد. اگر دولت افغانستان به خواسته این قشر توجه نکند، احتمال این وجود دارد که تا دو سال دیگر کاملا اهل هنود و سیکهای افغانستان این کشور را ترک کنند. شمار زیادی از اهل هنود وسیک های افغانستان دوکان های ادویه یونانی دارند و به همین کار مشهور اند. بیشترین تعداد اهل هنود وسیک های افغانستان در کابل  وشماری نیز در ولایات قندهار، هلمند، هرات و ننگرهار زندگی می کنند.