صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دور تازۀ سفر خلیل‌زاد؛ تلاش برای آغاز گفتگوها میان افغانان

دور تازۀ سفر خلیل‌زاد؛ تلاش برای آغاز گفتگوها میان افغانان

در خبرنامه‌‎یی وزارت خارجه امریکا آمدهاست که خلیلزاد در اسلامآباد خواستار نقش پاکستان برای پیشتیبانی در پیشرفت گفتوگوهای میان افغانان خواهد شد. در اوج خشونتها و جنگها در افغانستان، زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان سفری را برای کاهش خشونتها، آزادی زندانیان و آمادهگیها برای آغاز گفتوگوهای میان افغانان به افغانستان، قطر، پاکستان، ناروی و بلغاریا آغاز کردهاست.
وزارت خارجۀ امریکا میگوید که در این سفر، زلمی خلیلزاد میکوشد که در دوحه و کابل دربارۀ گفتوگوهای میان افغانان و برداشتن موانع از برابر این روند گفتوگو کند، در اسلام آباد همکاریهای پاکستان را در این روند جستوجو خواهد کرد و در بلغاریا و ناروی همپیمانان ناتو را از روند گفتوگوهای صلح افغانستان آگاه خواهد ساخت.
طاهر خان، خبرنگار پاکستانی در این باره گفت: «همکاریهای پاکستان با امریکا در گفتوگوهای صلح افغانستان زیاد است، اما فکر نکنم که برای برداشتن موانع در گفتوگوهای صلح پاکستان بتواند کمک کند. این مشکل میتواند که در کابل حل شود و باید در آنجا توجه شود.»
طالبان، رها نشدن تمامی زندانیان شان را از موانع اصلی در برابر آغاز گفت‌‎وگوهای میان افغانان میدانند. به تازهگی سهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر در صفحه تویترش نگاشتهاست که به زندانیان رها شدۀ این گروه دستور داده شدهاست که دوباره به میدانهای جنگ نروند و از عملیاتهای نیروهای دولتی برای بازداشت این افراد رها شده از بند انتقاد کردهاست.
اما وزارت دفاع ملی از برگشت زندانیان رهاشدۀ طالبان به میدانهای جنگ سخن میگوید. شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «راپورها نشان میدهند، برخی کسانیکه رها شدهاند، دوباره به میدانهای جنگ رفتهاند.» پیش از این، طالبان گفتهاند که اگر زندانیان این گروه بربنیاد فهرست آنان پیش از عید رها شوند، آمادۀ شرکت در گفتوگوهای میان افغانان پس از عید هستند.
غلام فاروق مجروح، عضو هیئت گفتوگوکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان بیان داشت: «هیئت گفتوگوکنندۀ صلح به نمایندهگی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان، آمادهگی کامل برای آغاز مذاکرات را دارد.» حکومت افغانستان میگوید که نزدیک به ۶۰۰زندانی طالبان رها نخواهند شد. بربنیاد آمارها تاکنون حکومت افغانستان بیش از ۴۳۰۰ زندانی طالبان را آزاد کردهاست و طالبان نیز بیش از ۸۶۰ زندانی حکومت را از بند رها کردهاند.