صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهار کارمند دادستانی کل بازداشت شد

چهار کارمند دادستانی کل بازداشت شد

چهار تن از کارمندان دادستانی کل در پیوند به قضایای فساداداری، از سوی ریاست عمومی دادستانی کنترول و مراقبت بازداشت شدند. به نقل از خبرنامه دیروز (۵ اسد) دادستانی کل، این افراد به جرم گرفتن رشوه بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند. آمر دادستانی ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار یکی از این افراد است که به اتهام اخذ ٣۶ هزار افغانی رشوه، بالفعل بازداشت شده است.
یک دادستان بخش مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولایت ننگرهار نیز به اتهام اخذ دو هزار دالر امریکایی رشوه بازداشت شده بود. دادستانی کل می گوید که این فرد بر اساس ورقۀ عرض یک تن از مراجعه گنندگان که قضیۀ پسرش در مرکز عدلی توقیفگاه بگرام تحت تحقیق قرار داشت، درخواست هشت هزار دالر امریکایی رشوه کرده بود. همچنان در خبرنامه آمده است که آمر دادستانی ابتدائیه و مدیر اداری ولسوالی شکر درۀ کابل نیز چندی پیش به اتهام مطالبۀ سه هزار دالر امریکایی رشوه از سوی این ریاست بازداشت شده بود. این دو تن در مورد یک قضیۀ قتل تحقیق میکردند که از متضرران این قضیۀ درخواست رشوه کرده بودند.
بر اساس معلومات دادستانی کل، از سال ۱۳۹۸ خورشیدی تا اکنون، ٣٨ قضیۀ رشوه و سایر موارد فساد اداری را به اتهام دادستان ها و کارمندان این اداره مستندسازی، عاملان آن را بازداشت و تحت پیگرد عدلی قرار داده است. این در حالی است که چندی پیش نیز رئیس عمومی ادارۀ ملی نورم و استندرد حین اخذ ٢٠٠ هزار دالر با سه تن از همکارانش بازداشت شده بود.