صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری چهارمین جشن‌واره گل کچالو در بامیان

برگزاری چهارمین جشن‌واره گل کچالو در بامیان

چهارمین جشنواره گل کچالو با اشتراک مقامهای محلی بامیان، معین آبیاری و منابع طبیعی وزرات زراعت آبیاری و مالداری کشور و صدها باشندۀ بامیان در روستای «ناوجوی» ولسوالی دره فولادی برگزار شد.
سید انور رحمتی، والی بامیان در چهارمین جشنواره گل کچالو از سرپرست وزارت زراعت خواستار ایجاد و توسعۀ ذخیرهخانهها برای نگهداری محصولات کچالوی این ولایت شد و گفت که باید تخمهای بذری اصلاحشده و متناسب به آب و هوای بامیان در اختیار کشاورزان این ولایت قرار گیرد.
حشمتالله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت میگوید که همزمان با برگزاری چهارمین جشنواره گل کچالو در ولایت بامیان، ۹۵ باب ذخیرخانه کچالو به بهرهبرداری سپرده شده و کار ساخت ۲۰۰ باب ذخیرهخانه دیگر آغاز شده است. به گفته او، وزارت زراعت با تشویق و حمایت از کشاورزان تلاش دارد که میزان تولید کچالوی بامیان را در سالهای آینده از ۳۰۰ هزار تن به ۵۰۰ هزار تن افزایش دهد.
آقای غفوری از بامیان به عنوان ذخیرهگاه کچالوی کشور یاد کرد و افزود: کچالوی این ولایت در یک فصل سال، تمام نیازمندیهای کچالوی کشور را تأمین میکند. به گفته مقامها، امسال ۵۱۷ میلیون افغانی در بخش توسعه زراعت در ولایت بامیان به مصرف خواهد رسید.
از سوی هم شماری از کشاورزان بامیانی از برگزاری چهارمین جشنواره گل کچالو استقبال کرده، اما از نبود ذخیرهخانه برای محصولات کچالویشان شکایت دارند. حاجی اسماعیل و حسین علی دو کشاورز بامیانی میگویند، نبود سرد خانه و بازار مناسب از مشکلات جدی آنان اند و محصولات کچالوی آنان در غیبت مشتری، همه‌‎ساله به قیمت پایین فروخته شده و یا هم فاسد میشود.
این  دو کشاروز بامیان از یک نوع آفت نباتی نام میبرند که مزارع کچالوی آنان را تهدید میکند، اما تاکنون مسئولان برای از بین بردن این آفت با کشاورزان همکاری نکردهاند. در این میان شماری از فرهنگیان ولایت بامیان میگویند که چهارمین جشنواره گل کچالو بدون نوای دمبوره برگزارشده است.
الیاس طاهری، باشندۀ بامیان میگوید که در سالهای گذشته، جشنواره‌‎ها آراسته با موسیقی محلی، شعر، نمایشگاههای صنایع دستی، محصولات زراعتی و کتاب برگزار میشد، اما امسال چهارمین جشنواره گل کچالو درغیبت هنرمندان، شاعران و این نوع نمایشگاهها برگزارشده است.
چهارمین جشنواره گل کچالو بدون فاصلهگذاری اجتماعی و عدم رعایت توصیههای صحی در حالی در ولایت بامیان برگزار شده است که ویروس کرونا همچنان از مردم افغانستان قربانی میگیرد.