صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای امنیت: طالبان تاکنون تنها نیمی از زندانیان وابسته به دولت را آزاد کرده است

شورای امنیت: طالبان تاکنون تنها نیمی از زندانیان وابسته به دولت را آزاد کرده است

شورای امنیت ملی گفته است که دولت افغانستان تاکنون ۴۰۱۹ زندانی گروه طالبان را ازاد کرده و گروه طالبان تاکنون حدود نیمی از یکهزار زندایی نیروهای امنیتی را که به آن موافقت کرده بود، آزاد کرده است.
در همین حال طالبان مدعی اند که آنان بیش از ۷۰۰ زندانی وابسته به دولت و دولت افغانستان تاکنون ۳۶۱۸ زندانی این گروه را آزاد کرده است.
جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی در سلسله تویتهایش نوشته است که در فهرست پنج هزار زندانی طالبان، ۵۹۲ زندانیای وجود دارند که دولت افغانستان تصمیم ندارد آنان را آزاد کنند.
این شمار زندانیان به ارتکاب جنایات جدی از جمله قاچاق مواد مخدر، آدمربایی، تجاوز جنسی، سنگسار زنان، ترور و سایر مواردی حقالعبد، محکوم هستند.
سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید که به طالبان پیشنهاد داده شده است تا بجای این زندانیان، فهرست ۵۹۲ زندانی دیگر را به دولت بسپارند، در غیر آن صورت ما خود در این مورد تصمیم خواهیم گرفت. به گفتهی آقای فیصل، توپ در زمین طالبان است.
براساس توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان، پنجهزار زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شوند و در مقابل، گروه طالبان هزار زندانی وابسته به دولت افغانستان را آزد کنند.
تبادلهی زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان از پیششرطها برای آغاز مذاکرات بینالافغانی عنوان میشود.