صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بانک جهانی ۲۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

بانک جهانی ۲۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

هیأت مدیرۀ بانک جهانی روز پنجشنبه 19 سرطان یک بستۀ کمک مالی بدون بازپرداخت را به ارزش 200 میلیون دالر برای مقابله با تأثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی بحران کووید – 19  در افغانستان، تأمین تسهیلات اولیه برای مردم آسیبپذیر و پشتیبانی از تشثبات خصوصی، تصویب کرده است.
در خبرنامۀ این بانک که دیروز (جمعه، 20 سرطان/تیر) به رسانههای فرستاده شده، آمده است که این بستۀ کمک مالی در چارچوب «برنامۀ انکشاف پالیسیها برای پاسخگویی بحران کووید – 19 در افغانستان» به مصرف میرسد.
این کمک مالی شامل ۱۰۰ میلیون دالر کمک ادارۀ توسعۀ بینالمللی که بخش فراهمکنندۀ کمکهای مالی بانک جهانی برای فقیرترین کشورها است و ۱۰۰ میلیون دالر دیگر آن کمک صندوق بازسازی افغانستان است که مدیریت آن را بانک جهانی به نمایندهگی از ۳۴ کشور و سازمانهای تمویلکننده بینالمللی برعهده دارد، میباشد.
با فراهمسازی این بسته کمک مالی انتظار میرود که دولت افغانستان اقدامات بنیادی را به منظور تقویت پالیسیها در راستای تسریع بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیربناهای بنیادی چون تأمین انرژی برق، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات مخابراتی عملی سازد.
هینری کرالی، رئیس دفتر گروپ بانک جهانی در افغانستان گفته است: «در حالیکه بحران شیوع ویروس کووید – 19  سبب کاهش رشد اقتصادی و عواید ملی افغانستان شده است این برنامه منابع مالی را به منظور مدیریت اثرات ناگوار این ویروس برای افغانستان فراهم میکند.»
بانک جهانی انتظار دارد تا با عملیشدن این برنامه ثأثیرات منفی شیوع ویروس کرونا بر زندهگی خانوادههای آسیبپذیر از میان برداشته شده و بنیادهای اساسی برای تسریع رشد اقتصادی گذاشته شوند.
به گفتۀ بانک جهانی بحران کووید – 19 تأثیرات فوقالعاده منفی را روی بخشهای مختلف از جمله بخش صحی، اقتصادی و اجتماعی برجا گذاشته است که در نهایت سبب کاهش رشد اقتصادی و درآمد ملی کشور شده است.
این بانک افزوده که قرار است با فراهمسازی این بستۀ کمک مالی دسترسی تجارتهای کوچک و متوسط به قرضه و منابع مالی از طریق تعدیلات لازم در قوانین و مقررات افزایش یابد.
بر بنیاد خبرنامۀ بانک جهانی همچنان در نظر است که برای محافظت از کارکنان صحی و ارتقای میزان آگاهی عامه در بارۀ خشونت مبتنی بر جنسیت در مکتبها برنامههای مشخصی طرح و عملی شوند و از طریق این بستۀ مالی ابتکارات در زمینۀ تشویق دانشآموزان برای بازگشت به مکتب پس از گشایش مکتبها راهاندازی خواهد شد.
بانک جهانی حدود دو ماه پیش نیز 400 میلیون دالر برای مدیریت بحران کرونا به افغانستان کمک کرد.