صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۴ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قیمت مواد اولیۀ خوراکی وتیل درشهرکابل کاهش يافته است

قیمت مواد اولیۀ خوراکی وتیل درشهرکابل کاهش يافته است

درشهر کابل، نسبت به هفت روزپیش، قیمت طلا افزایش پیدا کرده ؛اما قیمت تیل و ارزش مواد اولیه خوراکی کاهش یافته است.
به اساس معلومات یک تن از کارکنان شرکت مواد ارتزاقی ثابت - آنلاین  امروز نسبت به شنبه گذشته قیمت فروش عمده ۵۰ کيلوگرام بوره پاکستانى از۲۵۰۰ به ۲۳۰۰ افغانی، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى از ۲۴۰۰ به ۲۳۰۰ افغانی، ١٦ لیتر روغن صدیق از١٨٠٠به ۱۷۵۰افغانی کاهش پیدا کرده است.
او گفت که به دنبال کاهش قیمت مواد یادشده دربازارهای کشورهای وارد کننده ، ارزش آنها در بازارهای شهرکابل نیز پایین آمده است.
به اساس معلومات منبع، امروز چون هفت روزپیش، قیمت فروش عمدۀ ، يک کيلوگرام چاى سبزاندونيزيايى ۳۲۰ افغانى و يک کيلوگرام چاى سياه افريقايى ۳۵۰ افغانى مى باشد.
قيمت فروش پرچون بعضى مواد با قیمت فروش عمدۀ آن، در برخى موارد تفاوت اندک؛ اما در برخی موارد تفاوت زياد دارد.
محمد ذکی یک تن از خوراکه فروشان واقع در مکروریان سوم شهرکابل، گفت که امروز، قيمت فروش پرچون ٤٩ کيلوگرام آرد قزاقى۱۸۰۰ افغانى، ٤٩ کيلوگرام بوره پاکستانى ۲۵۰۰ افغانى، ٢٤ کيلوگرام برنج سيله اول پاکستانى۲۵۰۰ افغانى، ١٦ لیتر روغن صدیق ۱۸۵۰ افغانى، يک کيلوگرام چاى سبز اندونيزيايى ۳۴۰ افغانى و يک کيلو گرام چاى سياه افريقايى ٣٦٠ افغانى مى باشد.
قیمت طلا افزایش یافته است.
به اساس معلومات آدرس انلاین «نرخ طلا و اسعار»، امروز نسبت به شنبه گذشته، قیمت يک گرام طلاى عربى عيار٧٥٠  از۳۳۰۰  به ۳۴۰۰ افغانى و قیمت يک گرام طلاى روسى عيار٥٨٥ از ۲۶۵۰ به ۳۰۰۰  افغانى  افزایش یافته است.
به گفته اى طلا فروشان، تغییر قیمت طلا دربازارهای شهرکابل ارتباط با تغییر قیمت آن در بازارهای جهانی دارد.
قیمت دیزل و پترول کاهش پیدا کرده است.
به اساس معلومات گروپ کمپنی های احمدیار، امروز نسبت به شنبه گذشته، قيمت يک ليتر پترول از۳۵به ۳۴ افغانى و يک ليتر ديزل از۳۸به ۳۷ افغانى کاهش پیدا کرده است.
کاهش قیمت تیل وابسته به کاهش قیمت آن در بازارهای جهانی می باشد.
اما محمد ظریف یک تن از گاز فروشان ساحه پل پادشاه مربوط ناحیه شانزدهم شهر کابل می گوید که امروز چون هفت روز قبل، یک کیلوگاز مایع را به ۴۵ افغانی می فروشد.
ارزش افغانی در برابر دالر  پایین آمده است.
به اساس معلومات اتحادیه صرافان سراى شهزادۀ شهر کابل، امروز ۱۳سرطان، ارزش خريد يک دالرامريکايى23،77 افغانى و هزار کلدار پاکستانى ۴۶۴ افغانى مى باشد.
این درحالی است که به تاريخ ۷ سرطان، ارزش خريد يک دالرامريکايى ۷۷،۱۲ افغانى و هزار کلدار پاکستانى۴۶۳ افغانى تبادله می شد.