صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خود کرده را تدبیر نیست؛ کارشناسان: به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته شود

خود کرده را تدبیر نیست؛ کارشناسان: به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام گذاشته شود گزارش : علیرضا احمدی

کارشنان و برخی از اعضای مجلس نمایندگان در پی اعتراض شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، میگویند که نامزدان بازنده به قانون و تصمیم کمیسیون انتخابات احترام بگذارند.
کمیسیون مستقل انتخابات، هفته گذشته نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1398 را اعلام کرد که بر اساس آن محمد اشرف غنی با کسب 50.64 درصد آرا، برنده انتخابات اعلام شد و عبدالله عبدالله رهبر گروه ثبات و همگرایی با کسب بیش از 39 درصد در رده دوم قرار گرفت.
اما این نتیجه مورد قبول عبدالله عبدالله قرار نگرفت و بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری گفت که حکومت «همه شمول» را تشکیل میدهد.
محمد رضا خوشک وطندوست، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان به روزنامه افغانستانما گفت که تمامی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در تعیین اعضای کمیسیون نقش داشته و اکنون باید نتیجه انتخابات را بپذیرند.
آقای خوشک افزود که نامزدان برای ثبت نام در انتخابات به کمیسیون مراجعه، طبق تقویم کمیسیون عمل کردهاند و تمامی مراحل قانون انتخابات از جمله ثبت شکایات، بررسیها و نظارتها را اجرایی کردهاند و حضور داشتهاند و اکنون نمیتوانند بگویند که کمیسیون را قبول نداریم.
نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان علاوه کرد، این اقدام نامزدان معترض ریاست جمهوری، در هیچ قانون نیست چون ناظران آنان در کنار کمیشنران خارجی در روند انتخابات حضور داشته است.
او همچنان علاوه کرد که نامزدان از نظر قانون نمیتوانند خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند چون اعضای کمیسیون مطابق به قانون انتخاب شدهاند و آنان میتوانند پس از بررسی آرا نتایج را اعلام کنند.
اما عبدالله عبدالله نامزد بازنده، بعد از اعلام نتایج انتخابات، خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد و گفت که یک حکومت همه شمول را تشکیل میدهد.
نادرشاه بحر نماینده پیشین مردم غور در مجلس نمایندگان با اشاره به تصمیم آقای عبدالله گفت، این نوع حکومت در کشوری مثل افغانستان ممکن نیست و کسی از این ایده حمایت نمیکند «چون برنده انتخابات را یک نهاد معتبر به نام کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است.»
هر چند این عضو پیشین مجلس نمایندگان به این باور است که حکومت همه شمول مورد حمایت قرار نمیگیرد اما عدهای از شهروندان نگران هستند که کشور دوباره به سمت بحران سوق داده نشود.
آقای بحر اما میگوید که احتمال تشنج در کشور وجود ندارد به دلیل اینکه مردم افغانستان، به حد کافی از جنگ، خشونت و اختلاف چهرههای سیاسی خسته شدهاند و مردم حاضر به حمایت از حکومت موازی نیستند.
شهروندان کشور نیز از اینکه نتایج انتخابات اعلام شده است، خوشنود هستند اما از اینکه نامزدان نتایج را قبول نمیکنند، ناراضی و نگران هستند.
مصطفی احمدی، دانشجوی ماستری رشته حقوق میگوید که اعتراض نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر حق نیست، چون آنان در انتخاب اعضای کمیسیونهای انتخاباتی دخیل بودند و نظارت کردند.
او گفت که «خود کرده را تدبیر نیست» و افزود که اعتراضهایی که اکنون جریان دارد، بیشتر یک بهانه است برای ایجاد تنشهای بیشتر و امتیازگیری.
عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان میگوید که  پروسه نفسگیر انتخابات مردم را زمین گیر و امور حکومتداری و زندگی مردم را مختل کرده بود اکنون اعلام نتیجه انتخابات مردم را به آینده دلگرم و امیدوار کرده و بازار سیاست بازان معاملهگر را سرد و دلگیر کرد.
آقای سجادی به این باور است که عدهای از سیاستمداران و قدرتطلبان به دنبال حکومت موقت و برگرداندن نظام به نقطه صفری بود که اعلام نتایج انتخابات، بر این ایده خط بطلان کشید.
او در صفحه فیسبوک خود نوشته است که قاعده بازی سیاست و تعهد بر خواست و اراده مردم، تمکین در برابر حاکمیت رای مردم و قانون اساسی کشور است. همه باید برای آینده روشن کشور و مقابله با دشمنان ترقی و پیشرفت وطن دست در دست هم دهیم تا زخمهای مردم را درمان و ویرانههای کشور را اباد سازیم.
آقای سجادی میگوید که همه مسئولیت داریم برای دفاع از نظام سیاسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی و حقوق اساسی مردم رنج دیده افغانستان که خون بهای شهدای مظلوم، پایداری مردم رنج دیده و مقاومت شجاعانه فرزندان قوتهای امنیتی است، یکجا و متحد، یک صدا و پر توان بیاستیم و با هر نوع شقاق و نفاق ملی که کشور را به سوی بحران و ویرانی سوق میدهد متحدانه مقابله کنیم.
عبدالله عبدالله نامزد رقیب محمد اشرف غنی و بازنده انتخابات ریاست جمهوری طی دو روز گذشته همواره تصمیم کمیسیون را غیر قانونی خوانده و گفته است تیم او دولت دیگری تشکیل خواهد داد. شماری از رهبران سیاسی حمایتشان را از این طرح عبدالله عبدالله اعلام کردهاند.
اما شماری از سازمانهای بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای هند و کویت، پیروزی آقای غنی را تبریک گفته و به ادامه همکاری با دولت جدید کشور تاکید کردهاند.
گفتنی است که در سه دور انتخابات گذشته کشور، عبدالله عبدالله همواره شکست خورده است و تیم برنده را متهم به تقلب کرده است. او در انتخابات سال 2009 از حامد کرزی شکست خورد و در انتخابات 2014 از محمد اشرف غنی.