صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

۱۳۵۰ خانواده در سمنگان به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا کردند

۱۳۵۰ خانواده در سمنگان به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا کردند

با تکمیل و بهره برداری سه پروژۀ آبرسانی به هزینۀ بیست میلیون افغانی در ولسوالی دره صوف بالای ولایت سمنگان، ۱۳۵۰ خانواده به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا کردند.
به گزارش پژواک، احمد علی حسنی، ولسوال دره صوف بالای ولایت سمنگان، گفته که این پروژه ها از طریق برنامه ملی آب رسانی و حفظ الصحه وزارت احیا و انکشاف دهات عملی شده است.
او افزوده که دو پروژه یادشده؛ شامل انتقال آب چشمه ها توسط پایپ به قریه های ویبلاق و کویته این ولسوالی،  ساخت ذخیره های آب در این قریه و نصب نل ها در مناطق مختلف این قریه ها می شود.
آقای حسنی گفته که پروژه سومی، شامل حفر یک چاه آب آشامیدنی به عمق ۶۵ متر در قریه کشکک این ولسوالی، ساخت یک ذخیرۀ آب و سیستم برق آفتابی برای کشیدن آب از چاه و نصب دو نل برای استفادۀ دو صد خانواده این قریه از آب چاه می شود.
باشنده گان این قریه ها، از عملی ساختن این پروژه ها خرسند اند.
کریم داد باشنده قریه کشکک گفته که باشندگان این قریه، تا حال برای نوشیدن از آب دریا استفاده می کردند و چون آب دریا صحی نبود، برخی اوقات باشنده های قریه به خصوص کودکان مریض می شدند.
او افزود که اکنون مردم این قریه خرسند اند؛ زیرا به آب صحی آشامیدنی دسترسی پیدا کردند.