صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۷ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه دولت افغانستان مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را تصویب کرد

کابینه دولت افغانستان  مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها را تصویب کرد

ریاست جمهوری اعلام کرده است که مقرره کمیته مشترک حکومت و رسانهها در جلسه کابینه دولت افغانستان تصویب شده است.
ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه (21 دلو) با نشر خبرنامهای نوشته است: «کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح مقرره کمیته مشترک رسانهها و حکومت را به هدف تامین امنیت و مصونیت اشخاص رسانهای، تسریع روند رسیدگی به قضیههای خشونت علیه خبرنگاران، تامین هماهنگی میان رسانهها و دولت، منظور کرد.»
کمیته مشترک حکومت و رسانهها حدود سه سال پیش با هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به ریاست سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری تشکیل شد.
معاونت دوم ریاست جمهوری میگوید که در مدت سه سال گذشته 28 جلسه به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری دایر شده است که نزدیک به 1075 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را بررسی کرده و هیچ قضیهای بدون بررسی نمانده است.
این نهاد دولتی پیش از این با ایجاد کمیته مشترک نیز گفته بود که براساس طرزالعمل کاری کمیته مشترک، ۱۰ عضو دولتی از جمله مشاور ارشد ارتباطات ریاست جمهوری، معاون دفتر شورای امنیت ملی، معین ارشد وزارت امور داخله، معین وزارت دفاع ملی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، معین وزارت خارجه، معاونان امنیت ملی، لوی درستیز، لوی سارنوالی، اداره ارگانهای محلی و رئیس روابط استراتژیک دفتر شورای امنیت ملی شامل این کمیته هستند.
از سوی دیگر 9 تن از اعضای فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانههای کشور که توسط این فدراسیون معرفی می‏شوند نیز در کمیته حضور دارند. معاونت کمیته به عهده نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان است.
این کمیته در ولایات نیز، با حضور معاون والی، مدیر نشرات و آگاهی عامه مقام ولایت، رئیس اطلاعات و فرهنگ، مسئول ارتباطات عامه و مطبوعات قوماندانی امنیه، مسئول ارتباطات عامه و مطبوعات ریاست امنیت ملی، مسؤل ارتباطات عامه و مطبوعات قول اردوها در ولایات، سه تن از نمایندگان فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانههای کشور تشکیل میشود. وظایف این کمیته مشترک در مرکز، شاملِ شناسایی تهدیدات علیه رسانهها، ارجاع گزارش شکایت از تهدیدات علیه رسانهها و خبرنگاران، بررسی مسایل مطروحه از طرف کمیتههای ولایتی، طرح طرزالعملها و رهنمودهای لازم جهت بهبود هماهنگی میان رسانهها و حکومت و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط می‏شود.