صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان افغانستان کمک می‌کند

دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان افغانستان کمک می‌کند

وزارت زراعت اعلام کرده که کشور دانمارک سه ميليون دالر به دهقانان افغانستان که از خشکسالي و سيلاب ديدهاند، کمک ميکند.
بر اساس اعلاميهاي وزارت زراعت کشور ديروز (سه شنبه، اول دلو) منتشر کرده، اين مقدار کمک براي بهبود تغذيه و امنيت غذايي 15 هزار و 500 خانواده زراعت پيشه در ولايتهاي بدخشان، دايکندي، غور، هرات و ارزگان، به مصرف ميرسد.
تفاهمنامه اين کمک ديروز ميان وزارت زراعت کشور و سفارت دانمارک در کابل، امضا شده و از طريق سازمان خوراکه و غذايي سازمان ملل، به مصرف ميرسد.
حشمتالله غفوري معين آبياري و منابع طبيعي وزارت زراعت در مراسم امضاي تفاهمنامه گفته که «اين مساعدت به منظور کمک به دهقانان آسيبپذير، خانمهاي زراعتپيشه، از جمله خانمهايي که دچار مشکلات اقتصادي هستند و هزينه فاميل را به دوش دارند، هزينه ميشود.»
او افزوده که اين کمک با راهاندازي پروژه توزيع تخمهاي اصلاحشده و کود کيمياوي، وسايل زراعتي و باغچههاي خانگي و احياي سيستمهاي آبياري هزينه ميشود.
معين وزارت زراعت گفته که اين پروژه در مدت يک سال تکميل ميشود و انتظار ميرود که با تطبيق آن توانايي اقتصادي خانوادههاي آسيب پذير، افزايش يابد.
ميکايل لوند جيبسن، سفير دانمارک در افغانستان نيز گفته که «دانمارک متعهد به يک افغانستان پيشرفته است، دانمارک همراه با ساير دونرها در تلاش پاسخگويي و همکاري به برآورده کردن نيازهاي اضطراري افغانهايي است که در اثر خشکسالي و سيلابها آسيب ديدهاند.»
راجندال آريال، رئيس سازمان خوراکه و زراعت سازمان ملل در افغانستان، از کمک دانمارک براي بهبود شرايط اقتصادي دهقانان افغانستان ابراز خوشحالي کرده و گفته که خانوادههاي زيادي در افغانستان به دليل خشکسالي و سيلاب، مصؤنيت غذايي ندارند. او افزوده که فکر ميکند کمک کشور دانمار در وضعيت زندگي دهقانان آسيب ديده، تأثير مثتبي ميگذارد. دانمارک از جمله کشورهاي است که از سال 2001 ميلادي به اينسو، افغانستان را در بخش زراعت حمايت مالي ميکند.