صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس فرمان تقنینی قانون مشارکت عامه و خصوصی را تصویب کرد

مجلس فرمان تقنینی قانون مشارکت عامه و خصوصی را تصویب کرد

مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر، فرمان تقنینی قانون مشارکت عامه و خصوصی را تصویب کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز شنبه (28 جدی) فرمان تقنینی قانون مشارکت عامه و خصوصی را به مجلس ارائه کرد که جزء سه نماینده، سایر نمایندگان کارت سبز نشان دادند و تصویب کردند.
عبدالعزیز حکیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هنگام ارائه طرح قانون، ضرورت این قانون را، تراکم و تاخیر در اجرای پروژههای توسعه دولت و نیازمندی به مدیریت نوین و کاهش کمکهای و ضرورت به سکتور خصوصی خواند.
آقای حکیمی همچنین افزود که علاقه مندی سکتور خصوصی جهت مشارکت با نهادهای دولتی و ظرفیت پایین نهادهای دولتی از دیگر مزایای این قانون است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که این طرح با برخی تعدیلات بدون کدام موارد اختلافی توسط کمیسیون اقتصاد ملی به تالار عمومی پیشنهاد شده است.
طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی در سنبله سال 1397 خورشیدی طی فرمان تقنینی نافذ شده بود و تاکنون در کشور اجرایی بود.
این قانون در 8 فصل و 63 ماده به منظور حفظ و مراقبت زیربناها، مؤثریت زیربناها، فراهم سازی تسهیلات بهتر برای مردم، ارائه خدمات عامه با استفاده از توانایی سکتور خصوصی و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر املاک عامه به منظور رشد اقتصادی در کشور وضع شده است.
بر بنیاد این قانون، چگونگی مشارکت سکتور خصوصی در پروژههای عامه المنفعه تعریف شده است. سر انجام این طرح توسط میر رحمان رحمانی، رئیس مجلس به رای گذاشته شد که به استثنای سه کارت سرخ با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب شد.