صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا اتهام فساد بر رئیس کمیسیون دفاعی این مجلس...

مجلس سنا اتهام فساد بر رئیس کمیسیون دفاعی این مجلس...

مجلس سنا به کمیسیون مصؤنیت این مجلس وظیفه داد تا اتهام فساد بر رئیس کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی سنا را بررسی کند.
فضلهادی مسلمیار، رئیس مجلس سنا در نشست روز یکشنبه (22 جدی) این مجلس به کمیسیون مصؤنیت مجلس سنا وظیفه داد تا اتهام فساد بر محمدهاشم الکوزی رئیس کمیسیون امور دفاعی این مجلس را بررسی کند.
آقای مسلمیار گفت که هرچند او نیز کلیپهای صوتی که از آن به عنوان سند بر علیه آقای الکوزی مطرح شده را شنیده و شخصاً از این کلیپها نتیجه گرفته نتوانسته است، اما با آنهم باید به این اتهام رسیدگی شود.
او با اشاره به این که باید هماهنگیهای بیشتر میان دو مجلس شورای ملی به منظور نظارت درست از اعمال حکومت ایجاد شود، گفت که اعضای دو مجلس باید از اتهامهای بیمورد علیه همدیگر خودداری کنند.
به گزارش جمهور، رحمتالله اچکزی دیگر عضو مجلس سنا نیز در مورد اتهام فساد بر رئیس کمیسیون امور دفاعی سنا گفت: «آوازههای زیادی در مورد فساد در دو مجلس شورای ملی از دیر زمانی وجود دارد که نیاز به بررسی جدی دارد»
آقای اچکزی تاکید کرد که اگر اعضای دو مجلس شورای ملی به عنوان نهاد ناظر بر اعمال حکومت دچار فساد شود، دیگر کدام نهادی از اعمال حکومت نظارت کند و مردم امید خود را از دست میدهند.
این در حالی است که عبدالستار حسینی نماینده مردم فراه در نشست روز شنبه (21 جدی) مجلس نمایندگان گفت که آقای هاشم الکوزی، رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس سنا، همیشه در سفرهایش تجار هرات و فراه را اخطار میدهد که پول برایش آماده کنند. حسینی گفت: «هر دفعهای که آقای الکوزی زیر نام هیات به هرات و فراه رفته از گمرکات این دولایت 3 تا 4 لک دالر پول مردم را بالا کشیده؛ او با تهدید اینکه شمارا اداره جرایم سنگین و یا اداره مبارزه با فساد اداری میگیرد، از تاجران و مسئولان پول میگیرد.»
او دو کلیپ صوتی هاشم الکوزی را نیز در نشست عمومی مجلس نشر کرد.
در یکی از این کلیپها صوتی آقای الکوزی به طرف مقابلش میگوید: «وعده و قولی که ما و شما کرده بودیم؛ ما آن افراد را خلاص کردیم ولی آنان گاهی یک بهانه و گاهی دیگه بهانه میکنند و این اندوالی نیست. ما وعدههای آنان را قبول ندارم و حساب ما با این است.»
در کلیپ دوم میگوید: «معاون صاحب خوب استی؟ این دفعه خو ما تنها نیستیم، نمایندگان امنیت ملی بخش فساد اداری و جرایم سنگین، معینیت مواد مخدر همه هستند، اینبار افرادی زیادی است او معاون صاحب.»
عبدالستار حسینی از مجلس سنا خواست که جلو سفر هاشم الکوزی به زون غرب کشور را بگیرد وگرنه تجار بیشتری به دلیل چنین فسادی از کشور خارج خواهند شد.