صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از ۱۲ هزار متخلف به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند

بیش از ۱۲ هزار متخلف به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی شدند

حوا علم نورستانی؛ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون ۱۲ هزار و ۶۵۰ نفر در پیوند به تخلفات انتخاباتی به کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی معرفی شدهاند.  او این مطلب را دیروز(یکشنبه، ۱۷ قوس) در نشست این کمیسیون با اعضای دستههای انتخاباتی و نمایندگان احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بیان کرد. کمیسیون انتخابات در بیستوپنجم عقرب، از دارالانشای این نهاد خواستهبود تا همه کارمندانی را که در روند انتخابات ریاست جمهوری متهم به تقلب، تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی هستند، در مدت سه روز به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند.
پیشتر کمیسیون شکایات انتخاباتی اما گفتهبود که طبق بند چهارم ماده بیستوسوم قانون انتخابات، رسیدگی به این مورد از صلاحیت کمیسیون انتخابات است.
در بند چهارم ماده بیستوسوم قانون انتخابات، تصریح شدهاست: «کمیسیون، کارکنان دایمی و موقتاش را در صورت نقض احکام این قانون از وظیفه منفصل و حسب احوال غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرجع ذیصلاح معرفی مینماید.»
گفتنی است که کود جزای افغانستان تقلب در انتخابات را جرمانگاری کردهاست. در این کود برای مجرمان جزا پیشبینی شدهاست.