صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ملی حفاظت محیط زیست: حدود 350 مورد ارزیابی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده است

اداره ملی حفاظت محیط زیست:  حدود 350 مورد ارزیابی برای کاهش آلودگی هوا انجام شده است

اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید که به منظور کاهش آلودگی هوا، طی دو ماه گذشته 349 مورد ارزیابی در شهر کابل انجام شده است.
شاهزمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست روز شنبه (16 قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت که در دو ماه گذشته، ۳۴۹ مورد ارزیابی را انجام دادهاند که شامل، نظارت از داشهای خشتپزی، ریگریشنها، حمامها و رستورانتها بوده که گزارش آن به ادارههای مربوط فرستاده شده است.
آقای میوندی افزود که مبارزه با آلودگی هوا با کار ادارههای مختلف حکومتی ناممکن است، بلکه سکتورهای مختلف مانند سکتور خصوصی، جامعه مدنی، رسانهها، علمای کرام، مراجع علمی و شهروندان نقش مهمی دارند.
رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست همچنان گفت که از یکسال به اینسو، رهبری دولت توجه جدی جهت به کاهش آلودگی هوا روی دست گرفته که در فاصله سه ماه اخیر سال جاری، دو حکم در مورد آلودگی هوا صادر شده و مکلفیتهای مشخص به ادارات و وزارتخانهها در آن تعیین کرده است.
او تصریح کرد که دو پلان، یکی برای شهر کابل و دومی برای ولایتها، تهیه و تصویب شده که در پلان پنج ساله روی جلوگیری، کاهش و مدیریت آلودگی هوای شهر کابل، به ۲۵ وزارتخانه و اداره دولتی وظایف مشخص تحت ۱۳ سکتور که در بر گیرنده بیشتر از ۵۰ مورد میشود، تشخیص شده است.
رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: «پس از تصویب، پلان متذکره اداره ملی حفاظت محیط زیست در مورد عملی شدن آن، اجراآت ذیل را انجام داده که ارایه و شریک ساختن پلان پنج ساله در دو جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا، توضیح و تشریح پلان از طریق کنفرانسها، ارسال پلان متذکره به تمام ادارات با میکانیزم تطبیقی آن، تهیه پلان آگاهی دهی برای پلان عمل در همکاری با ادارات ذیربط، جلسات متعدد با رسانهها، اصناف و ادارات را شامل میشود.»
این گزارشها در حالی مطرح میشود که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری سه روز پیش در پی افزایش آلودگی هوا در شهر کابل با مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست و نهادهای مرتبط دیدار و از بیبرنامگی مسئولان ابراز نارضایتی کرد.
آقای غنی در این دیدار ضربالاجل ده روزهای برای مسئولان تعیین کرد و گفت که برنامهای واضح برای نجات مردم از آلودگی هوا طرح شود.
گفتنی است که سایت "ایر ویژوال- Air Visual " از منابع بررسیکننده آلودگی هوا، شاخص کیفیت هوا (AQI ) را منتشر میکند که بر اساس آن کابل طی یک هفته گذشته جزء 10 شهر آلوده جهان بوده است. در هفته گذشته بر اساس بررسی این سایت، سه روز متواتر، کابل آلودهترین شهر جهان بود. این سایت از شهروندان کابلی خواسته است که از ماسک و دستگاه تصفیه هوا استفاده کنند و پنجرههای خانهشان را باز نکنند.
اداره ملی حفاظت محیط زیست میگوید که برای کاهش اضرار آلودگی هوا، هفتههای آینده به همکاری شهرداری کابل کمپاین آگاهیدهی در مورد آلودگیهوا و تهیه و توزیع ماسک به شهروندان آغاز میشود.
این اداره همچنین به شهروندان توصیه میکند که اوقات آلوده (صبح و شام) در صورتی که کاری ضروری ندارند، از خانههایشان بیرون نشوند.
مسئولان این اداره دلیل افزایش آلودگی هوا را، افزایش ساخت و ساز غیرپلانی، خامه بودن سرکها، نبود ترانسپورت منظم شهری، کمبود ساحات سبز، عدم دسترسی به برق منظم و مهمتر از همه استفاده از مواد سوختی آلوده کننده در فصل زمستان مانند ذغال سنگ برشمرد.
گفتنی است که سایت "ایر ویژوال- Air Visual " شاخص کیفیت هوا (AQI ) در روز شنبه (16 قوس) در کابل را 188 ای.کیو.آی اعلام کرده است که در رده ششمین شهرآلوده جهان قرار دارد.