صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازرگانی درپکتیا به ارزش ۶میلیون دالر مرکز پروسس جلغوزه می‌سازد

بازرگانی درپکتیا به ارزش ۶میلیون دالر مرکز پروسس جلغوزه می‌سازد

یک بازرگان در ولایت پکتیا به ارزش شش میلیون دالر یک مرکز پروسس جلغوزه را در این ولایت میسازد.
این نخستین مرکز پروسس جلغوزه در حوزۀ جنوب شرق افغانستان است و در آن بیش از یکهزار تن مشغول کار خواهند شد.
به گزارش طلوع نیوزف حاجی محمد گردیزی که روی این مرکز سرمایهگذاری کردهاست، میگوید که تلاش دارد جلغوزۀ افغانستان به نام خود افغانستان به کشورهای بیرونی صادر شوند.
او در این باره گفته که: «این مرکز، مشکل پروسس جلغوزه را در بسیاری از ولایتها حل خواهد کرد؛ مثل خوست، پکتیا، پکتیکا... پیش از این جلغوزۀ افغانستان به پاکستان میرفت و در آنجا پروسس میشد و سپس به دیگر کشورها صادر میشد، اما این روند در سه سال اخیر تغییر کردهاست. اکنون جلغوزه که به نام طلای سیاه یاد میشود، بهای آن در حال افزایش است.»
عبدالنصیر علمیار، رئیس اتاق تجارت و سرمایهگذاری پکتیا میگوید که این مرکز ظرفیت پروسس ۶۰هزار متریک تُن جلغوزه را در سال خواهد داشت. او گفته که: «این مرکز، نخستین مرکز در این بخش کشور است و این یک دستآورد بزرگ برای حکومت و دهقانها است. خواست ما از حکومت این است که از قاچاق جلغوزه جلوگیری کند – حتا اجازه ندهد که یک کیلوگرام هم قاچاق شود. جلغوزه باید در همینجا پروسس شود و سپس به خارج صادر شود.»
بربنیاد آمارهای وزارت زراعت و آبیاری، سالانه در حدود ۲۳هزار تُن جلغوزه در افغانستان از جمله ولایتهای جنوب شرقی پکتیا، پکتیکا و خوست برداشت میشود.