صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قیمت بادنجان رومی به گونه بی‌پیشینه در بازار کابل افزایش یافته است

قیمت بادنجان رومی به گونه بی‌پیشینه در بازار کابل افزایش یافته است

بورد عالی متشبثین میگوید به دلیل سردی هوا، نبود سردخانه و افزایش صادرات بادنجان قیمت آن در بازارهای کابل افزایش یافته است.
رحمالدین حاجی آغا، رئیس این بورد دیروز (شنبه، 9 قوس) به رادیو آزادی گفته در حال حاضر یک سیر بادنجان رومی در بازار 800 تا 900 افغانی بهفروش میرسد.
او افزوده که: "با فرا رسیدن فصل زمستان و صادرات رومی به بیرون از کشور قیمت آن بلند رفته است و بخاطر حل این مشکل باید سردخانههای بیشتر بخاطر نگهداری از سبزیجات بخصوص بادنجان رومی ساخته شود."
در عین حال اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری میگوید هر چند در سال جاری یک تعداد سردخانهها در ولایات مختلف ساخته شده اما این بسنده نیست.
به گفته آقای رستمی در سال ۱۳۹۹ چندین سرد خانه بزرگ در ولایات مختلف ساخته میشود تا نیازمندیهای بازار در ارتباط به سبزیجات بهخصوص بادنجان رومی مرفوع شود.