صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۴ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در بودجه سال آینده وزارت دفاع ملی 8 میلیارد افغانی صرفه‌جویی می‌شود

در بودجه سال آینده وزارت دفاع ملی 8 میلیارد افغانی صرفه‌جویی می‌شود

مسئولان در وزارت دفاع ملی کشور میگویند که بر اساس پلان صرفه جویی این وزارت در مصرف بودجه، قرار است 8 میلیارد افغانی در بودجه سال آینده صرفهجویی شود.
حکومت اخیرا طرح صرفه جویی و کاهش مصارف غیر ضروری در مصرف بودجه نهادهای امنیتی و دفاعی را روی دست گرفته است.
بر اساس این طرح، قرار است مبالغی که در بخشهای غیر ضروری در این نهادها مصرف میشود صرفه جویی شود.
در این میان وزارت دفاع ملی یک طرح صرفه جویی در مصرف بودجه سال آینده این نهاد را روی دست گرفته که در چوکات آن قرار است 8 میلیارد افغانی صرفهجویی شود.
فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی با اشاره به این موضوع گفته که طرح صرفه جویی در مصرف بودجۀ وزارت دفاع از اوایل سال پار روی دست گرفته شده و بیش از 3 میلیارد افغانی در مصرف بودجه امسال صرفه جویی شده است.
آقای امان به خبرگزاری جمهور گفته که بر اساس همین طرح قرار است مبالغی بیشتری در مصرف بودجه سال آینده (99) صرفه جویی شود؛ به گفتۀ او، بر اساس اهداف این وزارت بالغ بر8 میلیارد افغانی در مصارف سال آینده صرفه جویی خواهد شد.
او وصل شدن مراکز اردوی ملی به شبکه برق شهری، ایجاد و ارتقای ورکشابهای تعمیر جنراتورها و کاهش قابل ملاحظه در مصرف تیل که برای تولید برق استفاده میشود را زمینه های صرفه جویی در مصرف بودجه سال آینده خوانده است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرده که با در نظر داشت طرح صرفهجویی یاد شده بودجه سال آینده  این وزارت که 81.5 میلیارد افغانی پیشبینی شده بسنده خواهد بود.
اما وی خاطر نشان کرد که بنا بر طرح اخیر حکومت اگر بودجه وزارت دفاع از این هم کاهش یابد، برنامههای اردوی ملی با مشکل روبرو خواهد شد.
همزمان با این، عتیق الله امیرخیل آگاه امور نظامی گفته که کاهش بودجه نهادهای امنیتی عملکرد این نهادها را با مشکل روبرو خواهد کرد. آقای امرخیل گفته که هم اکنون نهادهای امنیتی افغانستان در مقایسه با سایر کشورها کمترین بودجه را مصرف میکنند، با این حال اگر بودجه نهادهای امنیتی از این هم کاهش یابد، نهادهای یاد شده را تضعیف خواهند کرد. وی پیشنهاد کرد که  حکومت به جای کاهش بودجه نهادهای امنیتی، بودجه این نهادها را افزایش داده و به جای بودجه وزارت خارجه و مشاوران را کاهش دهد.
از میان بیش از 81 میلیارد افغانی بودجه اردوی ملی قرار است 23 میلیارد افغانی را دولت افغانستان و بالغ بر58 میلیارد افغانی را حامیان بینالمللی کشور تمویل کنند؛ حکومت تلاش دارد تا چند سال آینده برای تمویل مصارف امنیتی به خودکفایی دست یابد.