صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی: بیش از 2500 قضیه خشونت علیه زنان در سال جاری بررسی شده‌ است

لوی سارنوالی:  بیش از 2500 قضیه خشونت علیه زنان در سال جاری بررسی شده‌ است

لوی سارنوالی کشور میگوید که به بیش از 2500 قضیه خشوت علیه زنان در سال جاری رسیدگی صورت گرفته است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی، روز چهارشنبه (22 عقرب) در یک نشست خبری در کابل از بررسی کامل قضایای خشونت علیه زنان در جریان امسال خبر داد.
آقای رسولی گفت:" گزارشها از 34 ولایت کشور به شمول مرکز نشان میدهد که از آغاز سال مالی 1398 تا اکنون 2527 قضیه خشونت علیه زنان در سارنوالیهای سراسر کشور ثبت شده است".
وی بیان داشت که لوی سارنوالی به تمامی این قضایا به گونه جدی وعادلانه در پرتو قوانین نافذه کشور رسیدگی کرده است.
به گفته وی، لتوکوب، تجاوز جنسی، آزار واذیت، نکاح اجباری، ممانعت از حق ازدواج و کار و منع تصرف در اموال؛ مهمترین موارد ثبت شده خشونتها علیه زنان را تشکیل میدهد.
سخنگوی لوی سارنوالی کشور افزود:"از مجموع 2527 مورد خشونت علیه زنان، 1240 مورد آن لت وکوب، 263 مورد آزار واذیت، 217 مورد دشنام و تحقیر و149 مورد آن تجاوز جنسی گزارش شده است".
آقای رسولی گفت که افزایش میزان حضور سارنوالهای زن از 6 ولایت به 32 ولایت وهمچنان و افزایش کارمندان زن در سارنوالیها از 3 درصد به 22 درصد، از دیگر دستاوردهای لوی سارنوالی کشور در طی سه تا چهار سال اخیر است.
وی گفت که لوی سارنوالی در کنار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به منظور کاهش جرایم خشونت و رسیدگی به موقع رویدادها، آمریتهای سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان را در 34 ولایت کشور ایجاد کرده است.
سخنگوی لوی سارنوالی گفت که همچنان در یک اقدام تازه در سال روان به منظور مبارزه موثر برای کاهش و از بین بردن عوامل آزار واذیت زنان وایجاد فضای امن ومصؤن کاری در نهادهای دولتی و خصوصی، سارنوالیهای مبارزه با آزار واذیت زنان نیز ایجاد شده است.
گفتنی است که سارنوالیهای مبارزه با آزار واذیت زنان پس از آن روی دست گرفته میشود که اتهامهای سنگین خشونت و سوءاستفاده جنسی زنان در ادارات پیوسته مطرح شده است.