صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۵ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون دوم ریاست جمهوری: نصاب تعلیمی باید دور از اندیشه‌های قومی و افراطی باشد

معاون دوم ریاست جمهوری:  نصاب تعلیمی باید دور از اندیشه‌های قومی و افراطی باشد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در نشست تخصصی "چارچوب نصاب تعلیمی قابلیت محور" گفت که باید پایههای وحدت ملی در نصاب تعلیمی محکم و تعصبات قومی و اندیشههای افراطی از این طریق درمان شود.
آقای دانش روز دوشنبه (20 عقرب) در این نشست موضوع مبارزه با تعصاب قومی و افراطیت را یک اولویت خواند و گفت که "تضادهای ناشی از نفرت پراکنیها و تعصبات قومی و زبانی و مذهبی و اندیشههای افراطی است که وحدت ملی را آسیب زده است و از این رو در نصاب تعلیمی باید توجه به درمان این دو مرض در صدر اولویت های ما باشد."
او تاکید کرد، باید در جامعه چند قومی افغانستان، روحیه همگرایی، همپذیری و اندیشه تساهل و رواداری را آموزش بدهیم و از تنوع خود، یک نقطه قوت و یک قدرت پویا و ظرفیت بلند ملی بسازیم.
به گفته او، اندیشه اعتدال و میانهروی و وفاق دینی و مذهبی باید تبلیغ و ترویج شود چون مکاتب در هر کشوری یک نمونه کوچکی از یک ملت بزرگ است.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود، در همه کشورها هم از نگاه محتوا و ارزشها و هم از نگاه روش و شکلیات، عناصر مشترک در تعلیم و تربیه به مراتب بیشتر از عناصر اختلاف و تفاوت است.
وزارت معارف به منظور بازنگری نصاب تعلیمی، نشست مشورتی تخصصی با اشتراک نهادهای مربوطه و متخصصان داخلی و خارجی برای مدت سه روز در کابل برگزار کرد.
آقای دانش معاون رئیس جمهور ضمن استقبال از طرح وزارت معارف مبنی بر بازنگری نصاب تعلیمی گفت: "بالارفتن کیفیت آموزش به عوامل زیادی مربوط است که مسئولین وزارت معارف حتما این عوامل را تجزیه و تحلیل کرده و برای آن راه حلهایی را هم جستجو کردهاند، اما بدون شک باید گفت که یکی از عوامل بسیار مهم و مؤثر در کیفیت آموزش، مسأله مهم «نصاب تعلیمی» است."
او افزود که برای دست یافتن به یک نصاب معیاری، برنامه ریزی و پلانگذاری نیاز است، مخصوصا «برنامه آموزشی» که همه ابعاد و مؤلفههای مهم تعلیم و تربیه را در سطوح مختلف شامل میشود و بعد از آن هم «برنامه ریزی درسی» مهم است که ارتباط اساسی دارد با دو عنصر «یاددهی» و «یادگیری» و محتوای برنامه درسی، نحوه تدوین کتاب درسی، نقش معلم، نوع رابطه بین معلم و متعلم، فضا و محیط تعلیمی و وسایل آموزشی.
آقای دانش تاکید کرد که در تنظیم نصاب قبل از هر امری باید اهداف را مشخص کرد و بعد برای رسیدن به آن هدف، محتوای درسی را با چه روشی باید تعلیم داد که یاد گیرنده بتواند آن محتوا را درست بیاموزد تا به هدف اصلی دست یافت.
معاون رئیس جمهور علاوه کرد که در شرایط خاص افغانستان، استفاده از احکام مرتبط در قانون اساسی، اتکا به ارزشهای مشترک که باعث تحکیم وحدت ملی شود، استفاده از تجربیات جهانی و استفاده از ادبیات فاخر کشور میتواند چارچوبه اصلی نصاب تعلیمی باشد.
وزارت معارف این اقدام را در حالی روی دست میگیرد که تاکنون بارها در فضای مجازی و گاهی در رسانهها نسبت به ضعیف بودن نصاب تعلیمی، اعتراض های شده است.
معاون دوم ریاست جمهوری نیز گفت که اکثر کتابهای درسی کنونی نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان و اهالی فکر و فرهنگ یا بسیار سنگین و پیچیده است و یا حداقل عاری از صنایع بدیع و آرایههای ادبی و بدون جذبه و کشیش زبانی.
او با اشاره به تاریخ کشور افزود، افغانستان در گذشته مهد شعر و عرفان و ادبیات فاخر فارسی و پشتو بوده و شاعران و ادیبان و عارفان و نویسندگان بزرگ در دامن خود پرورش داده است.
آقای دانش تأکید کرد که با مسایل علمی، فرهنگی و اجتماعی نباید از زاویه سیاست و سلایق شخصی برخورد شود و افزود: "همه چیز را سیاسی و قومی فکر میکنیم و خیال میکنیم که از این طریق میتوانیم امتیاز بیشتر برای قوم و حزب خود به دست آوریم، غافل از این که در واقع، همه کشور به شمول قوم و حزب خود را به بحران میبریم و باعث میشویم که برای دههها از قافله ترقی و کاروان تمدن عقب بمانیم."
در این برنامه میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، نیز گفت که بازنگری نصاب تعلیمی یکی از اولویتهای اساسی دهه معارف است و وزارت معارف ضمن بررسی تجارب کشورهای دیگر، برای رسیدن به هدف بازنگری نصاب تعلیمی، نشستهای متعدد مشورتی را با مردم، متخصصین و خانوادهها برگزار کرده است.
آقای بلخی افزود، نصاب تعلیمی با کیفیت و معیاری مستلزم همکاری نهادهای مربوطه است که شامل وزارتخانههای تحصیلات عالی، حج و اوقاف و بیرون از حکومت نهادهای مدنی و همچنان بیرون از کشور همکاران بینالمللی وزارت معارف میشود.
او علاوه کرد که وزارت معارف مشکلات موجود در بخش نصاب تعلیمی و آموزشی را ریشه یابی کرده و برای یافتن پاسخ کامل به مشکلاتی که در سکتور تعلیمی این وزارت وجود دارد به مردم و نهادها رجوع کرده است و به همین منظور سلسله نشستهای مشورتی پس از این ادامه خواهد داشت.
سرپرست وزارت معارف گفت: "با برنامههای که روی دست داریم، در یک دهه میتوانیم نصاب تعلیمی را با کیفیت و با معیارهای پذیرفته شده جهانی برابر سازیم."
مرجان متین، معین انکشاف نصاب و تربیه معلم وزارت معارف نیز گفت که در این نشست مشورتی که سه روز ادامه دارد، با متخصصان بخش معارف، استادان، فعالان مدنی و همکاران بینالمللی وزارت معارف بحث و مشوره صورت میگیرد تا وزارت معارف با استفاده از آن به هدف اصلیاش که یک نصاب آموزشی با کیفیت و معیاری است، دست یابد.