صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری از سوی مجلس تصویب شد

طرح انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری از سوی مجلس تصویب شد

فرمان تقنینی طرح انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تصویب شد.
کمیسیون امنیت داخلی مجلس فرمان تقنینی شماره 313 رئیس جمهور در مورد انفاذ دوباره قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری را به نشست عمومی روز چهارشنبه (15 عقرب) مجلس ارائه کرد.
فدا محمد الفت صالح رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس گفت که این فرمان تقنینی در 3 ماده ترتیب شده و بر بنیاد محاکم عسکری تشکیل و صلاحیتهای آن تعریف شده است.
رسیدگی به جرایم عسکری، تثبیت حدود صلاحیت محاکم و چگونگی تشخیص جرایم عسکری از اهداف این طرح خوانده شده است. آقای الفت صالح گفت که این طرح در کمیسیون مشترک با توافق تایید شده و جهت تصویب به مجلس عمومی ارائه میشود.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز این طرح را به رای گیری گذاشت که در نتیجه به استثنای 19 کارت سرخ با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در نشست مجلس تصویب شد. در نشست دیروز مجلس 165 نماینده حضور داشت.