صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مهاجرین: ۸۲۱ شهروند خارجی درخواست پناهندگی به افغانستان داده‌اند

وزارت مهاجرین:  ۸۲۱ شهروند خارجی درخواست پناهندگی به افغانستان داده‌اند

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید در نزدیک به یک و نیم دهۀ گذشته، ۸۲۱ شهروند خارجی به افغانستان درخواست پناهندگی دادهاند.
بیشتر این افراد از کشورهای تاجیکستان، ایران و عراق هستند و تاکنون سرنوشت شان روشن نیست.
این در حالیاست که به گفتۀ وزارت مهاجرین، حکومت افغانستان تاکنون قانونی برای چگونگی دادن پناهندگی سیاسی به شهروندان خارجی ندارد.
عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین وعودت کنندگان در این باره گفت: «افغانستان فعلأ قانون پناهندهگی ندارد، اما طرح این قانون را وزارت مهاجرین ترتیب کرده و به وزارت عدلیه فرستادهاست که تاکنون آنها تصویب نکردهاست.»
همایون که شهروند ایران است، یکی از کسانیاست که در افغانستان درخواست پناهندگی دادهاست.
این جوان ایرانی، میگوید نزدیک به بیست روز میشود که در گوشهای از شهر کابل در روی جادهها زندگی میکند و تااکنون جایی برای زیستن پیدا نکردهاست: «شش سال است که در افغانستان سکونت دارم – پیش از این در هرات بودم – اما بیست روز است که در کابل هستم.»
در همین حال، وزارت عدلیه میگوید که طرح قانون چگونگی دادن پناهندگی سیاسی به شهروندان کشورهای دیگر را در آیندۀ نزدیک به کابینه کشور میفرستد تا تأیید شود.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه گفت: «وزارت عدلیه افغانستان، طرح قانون پناهندگی را ساخته و آن را به کمیتۀ قوانین جمهوری اسلامی افغانستان سپرده و مورد تأیید نیز قرار گرفتهاست.»