صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس مجلس: فهرست نمایندگان غیرحاضر را به رسانه‌ها می‌دهیم

رئیس مجلس: فهرست نمایندگان غیرحاضر را به رسانه‌ها می‌دهیم

غیر حاضرهای مداوم شماری از اعضای مجلس نمایندگان، رئیس مجلس این مجلس را نیز به ستوه آورد و او هشدار داده است که فهرست اعضای غیرحاضر را به رسانهها میدهیم.
مجلس نمایندگان کشور، 250 عضو دارد که در اکثر جلسات علنی این مجلس کمتر از 100 نماینده حضور پیدا میکنند و نصاب مجلس برای تصمیم گیریها، تکمیل نمیشود.
میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان روز چهارشنبه 24 میزان در پی این غیرحاضریها و تکمیل نشدن نصاب، گفت که بعد از این، همه روزه نام اعضای غیرحاضر مجلس را با رسانهها شریک میشود.
آقای رحمانی به منشی مجلس وظیفه داد تا بعد از این، همه روزه فهرست اعضای غیرحاضر را با رسانهها شریک کند.
این تصمیم در حالی گرفته شد که بر اساس فیصله کمیته رؤسا؛ قرار بود اعضای این مجلس، روی فرمان تقنینی ۳۱۲ رئیس جمهور در مورد تعدیل ماده ۱۸ قانون ثبت احوال نفوس، بحث و رای گیری کنند. محمد عارف رحمانی معاون کمیسیون امور امنیتی مجلس اما گفت که به دلیل غیابت اکثر اعضای کمیسیونهای دایمی در جلسه مشترک کمیسیونها، کار روی این ماده تکمیل نشده و به بحث بیشتر نیاز دارد.
طی چند ماه گذشته، چندین بار مجلس نتوانست بر روی مسایلی چون تصویب و تعدیل برخی از قوانین و فرمانهای تقنینی رئیس جمهوری به دلیل تکمیل نشدن نصاب، تصمیم بگیرد.
غلام حسین ناصری نماینده مردم کابل در نشست روز چهارشنبه در اعتراض به غیرحاضریها گفت که غیرحاضری شماری از اعضای این جرگه، بر کار جرگه تاثیرات منفی گذاشته است و باید اصول وظایف داخلی این جرگه تعدیل شود.
آقای ناصری افزود که شماری از نهادهای مدنی به رسانهها گفتهاند که مجلس نمایندگان در اجلاس سال روان خود در پنج جلسه نصاب داشته که این موضوع پیامدهای منفی در قبال خواهد داشت.
او تاکید کرد که اصول وظایف داخلی باید به شکلی تعدیل شود تا موارد جدی انضباطی در مورد غیرحاضری اعضای این جرگه وضع شود.
گل احمد نورزاد نماینده مردم نیمروز نیز خواستار تعدیل برخی مادههای اصول وظایف داخلی نمایندگان شد و گفت که باید موارد کاراتر در مورد غیرحاضری اعضای جرگه در تعدیل اصول وظایف گنجانیده شود.
او همچنان از هیئت اداری مجلس نمایندگان خواست تا با آن عده از اعضای مجلس که غیرحاضری دارند، خویش خوری نکنند و نامهای غیرحاضران را با ملت شریک کنند.
این در حالی است که اخیراً هیئت اداری مجلس نمایندگان گفته است که بیش از یکصد قانون، فرمان تقنینی و موافقتنامهها برای تعیین سرنوشت به مجلس آمده؛ اما تاکنون شامل اجندا نشده است.