صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راه اندازی کمپاین اهدای خون توسط اتصالات

راه اندازی کمپاین اهدای خون توسط اتصالات

اتصالات پنجمین مرحلۀ کمپاین اهدای خون به نیازمندان را به تاریخ 24 میزان 1398 با اشتراک کارمندان خود در کابل راه اندازی نمود. هدف از این کمپاین که به همکاری بانک مرکزی خون افغانستان راه اندازی گردیده بود، بلند بردن آگاهی عامه در مورد اهمیت اهدای خون و دسترسی بهتر شفاخانه ها به خون گفته میشود.
آقای متیو ویلشیر، رئیس اجرایی اتصالات افغانستان گفت، " ما خون اهدا می کنیم زیرا ما به جامعه و بهزیستی اعضای آن اهمیت می دهیم."
آقای ویلشیر نیز گفت، " من با استفاده از این فرصت میخواهم صمیمانه از دیگران نیز دعوت کنم تا با اهدای خون خویش جان های قیمتی هموطنان خود را نجات دهند."
کمپاین اهدای خون همه ساله از طرف اتصالات جهت کمک به بیماران، تشویق اهدا کننده گان بیشتر خون، و بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد ضرورت اهدای خون، راه اندازی می گردد.
در همین حال رئیس بانک مرکزی خون  گفت، " ضمن اینکه ما از این اقدام بشردوستانه کارمندان اتصالات ابراز قدردانی مینمایم، از دیگران خواهشمندیم تا با اینان یکجا شده و با اهدای خون به هموطنان نیازمند خویش کمک حیاتی نمایند." وی افزود " من به نماینده گی از کارمندان بانک مرکزی خون از رسانیدن خون اهدا شده به بیماران مستحق به تمام اهدا کننده گان اطمئینان میدهم."
منحیث بخشی از مسئولیت های اجتماعی خویش، اتصالات همواره متعهد به حمایت از افغانستان در سکتور های صحت، تعلیم و تربیه و سایر زیربناهای که افغانستان را بسوی فردای بهتر سوق دهد، بوده است.