صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاهش ۳۰ درصدی صادرات قالین افغانی

کاهش ۳۰ درصدی صادرات قالین افغانی

مرکز فروش قالین کشور میگوید که صادرات قالین افغانی در مقایسه با سال گذشته ۳۰ در صد کاهش یافته است.
عبدالقهار خوشخلق؛ مسئول عمومی این مرکز به افق گفته که: « تولیدات قالین و گلیم بسیار خوب است، اما این محصولات در بیرون از کشور بازار خوبی ندارد.»
او افزوده که قالین و گلیم بیشتر در ولایات شمالی، ننگرهار و کابل تولید میشود.
او بیان داشته که: « تولیدات ماهوار گلیم و قالین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر است، اما فروش ما کم است. یعنی آنقدر که تولید صورت میگیرد قالین و گلیم فروش ندارد و بازار خارجی هم ندارد.»
او از حکومت میخواهد تا زمینه بازاریابی را برای قالین افغانی در داخل و خارج کشور مساعد کند.
قالین افغانی با نخهای با کیفیت از نام و نشان خوبی در سطح جهان برخوردار است، اما بازار قالین به دست کشورهای ایران و ترکیه است.
هر متر قالین افغانی تا ۱۵۰ دالر امریکایی به فروش میرسد و این باعث کاهش خرید این قالین شدهاست.
فروشندگان قالین دستی از مردم میخواهند که قالینهای افغانی را به جای قالینهای ماشینی خریداری کنند.